Partager

Industrie et entrepreneuriat

book

OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010

(Slovenian version)

Smernice OECD za dolo čanje transfernih cen za mednarodna podjetja in dav čne uprave prinašajo smernice za uporabo “neodvisnega tržnega načela”, ki je mednarodni konsenz za dolo čanje transfernih cen, to pomeni, za vrednotenje č ezmejnih transakcij med povezanimi podjetji za davčne namene. V globalnem gospodarstvu, v katerem igrajo pomembno vlogo mednarodna podjetja, je tematika transfernih cen visoko na dnevnem redu tako dav čnih uprav kot dav čnih zavezancev. Države morajo zagotoviti, da se obdavčljivi dobički mednarodnih podjetij ne umetno preselijo iz obmo čij, ki sodijo pod njihovo pristojnost, in da dav čna osnova, ki jo v svojih državah izkažejo mednarodna podjetja, odraža gospodarske aktivnosti, ki so jih v državi opravila. Za dav čne zavezance je bistveno, da se omeji tveganje dvojne obdav čitve, ki je lahko posledica spora med dvema državama glede dolo čitve plačila po neodvisnem tržnem na čelu za njihove čezmejne transakcije med povezanimi podjetji. Svet OECD je leta 1995 odobril izvirno razli čico Smernic OECD za določanje transfernih cen. Omejena posodobljena različica je bila pripravljena leta 2009, predvsem zato, da bi zajela posodobitev Vzor čne davčne konvencije iz leta 2008, novega petega odstavka 25. člena, ki obravnava arbitražo, in spremembe Komentarja k 25. členu o postopkih skupnega dogovora za reševanje čezmejnih davčnih sporov. V izdaji iz leta 2010 je prišlo do pomembnih sprememb v I., II. in III. poglavju, zagotovljene so bile nove smernice za izbiro najprimernejše metode za dolo čanje transfernih cen glede na okoliš čine primera, praktično uporabo metod transakcijskega dobička (metoda stopnje čistega dobička in metoda porazdelitve dobička) in za izvajanje primerjalne analize oz. analize primerljivosti. Poleg tega je bil dodano novo IX. poglavje o vidikih transfernih cen pri preoblikovanju poslovanja. V preostalem delu Smernic OECD za določanje transfernih cen so bile narejene spremembe, ki jih je narekovala uskladitev gradiva.

Published on December 18, 2012 Latest available edition in: English, French, Chinese, Czech, German, Hungarian, Italian, Serbian, Spanish, Turkish, Ukrainian

view previous editions