Skip to main content
OECD Studies on SMEs and Entrepreneurship

Cite this content as:

OECD (2018), SME and Entrepreneurship Policy in Kazakhstan 2018, OECD Studies on SMEs and Entrepreneurship, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264301450-en.
Go to top