Share

Publications

book

Hướng dẫn của OECD về Thẩm định các Chuỗi cung ứng có trách nhiệm trong Ngành May mặc và Giày dép

Hướng dẫn của OECD về Thẩm định đối với các Chuỗi cung ứng có trách nhiệm trong lĩnh vực May Mặc và Giày Dép (gọi tắt là “Hướng dẫn”) được xây dựng nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện các khuyến nghị thẩm định nêu trong Bộ Hướng dẫn của OECD cho các Doanh nghiệp đa quốc gia hoạt động trong chuỗi cung ứng may mặc và giày dép, qua đó ngăn ngừa và xử lý các tác động tiêu cực mà hoạt động của họ và các chuỗi cung ứng gây ra. Nhằm hỗ trợ thực hiện Bộ Hướng dẫn của OECD, Hướng dẫn này đặt mục tiêu đảm bảo các doanh nghiệp trong ngành may mặc và giày dép hoạt động hài hòa với các chính sách của nhà nước, qua đó tăng cường cơ sở tin cậy lẫn nhau giữa doanh nghiệp và mỗi trường xã hội mà doanh nghiệp hoạt động. Hướng dẫn này cũng mong muốn tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp thực thi những khuyến nghị về thẩm định nêu trong Các Nguyên tắc Hướng dẫn của Liên Hiệp quốc về Kinh doanh và Quyền con người. Quy định trong Hướng dẫn phù hợp với Tuyên bố của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) về các Quyền và Nguyên tắc Cơ bản tại nơi làm việc, các Công ước và Khuyến nghị có liên quan của ILO, và Tuyên bố ba bên của của ILO về các nguyên tắc liên quan đến các doanh nghiệp đa quốc gia và chính sách xã hội. Cùng với các hợp phần về thẩm định cho các lĩnh vực rủi ro đặc thù, tài liệu này sẽ cung cấp cho doanh nghiệp một bộ Hướng dẫn hoàn chỉnh để hoạt động và tìm nguồn cung ứng một cách trách nhiệm trong lĩnh vực may mặc và giày dép.

Published on October 14, 2021Also available in: German, English, Spanish, French, Khmer, Polish, Portuguese, Chinese