Skip to main content

Hướng dẫn của OECD‑FAO đối với Chuỗi cung ứng nông sản có trách nhiệm

Report

Select a language

English
français
العربية
Deutsch
español
Bahasa Indonesia
မြန်မာ
português
русский
ไทย
Tiếng Việt
中文

Cite this content as:

OECD/FAO (2016), Hướng dẫn của OECD‑FAO đối với Chuỗi cung ứng nông sản có trách nhiệm, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/69c9e436-vi.
Go to top