Skip to main content

Hướng dẫn của OECD về thẩm định hành vi kinh doanh có trách nhiệm

Report

Select a language

English
français
Deutsch
español
Bahasa Indonesia
italiano
日本語
Nederlands
polski
português
svenska
ไทย
українська
Tiếng Việt
中文

Cite this content as:

OECD (2018), Hướng dẫn của OECD về thẩm định hành vi kinh doanh có trách nhiệm, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/d50bea34-vi.
Go to top