Skip to main content

Hướng dẫn của OECD về Thẩm định các Chuỗi cung ứng có trách nhiệm trong Ngành May mặc và Giày dép

Report

Select a language

English
français
বাংলা
Deutsch
español
ខ្មែរ
한국어
polski
português
Tiếng Việt
中文

Cite this content as:

OECD (2021), Hướng dẫn của OECD về Thẩm định các Chuỗi cung ứng có trách nhiệm trong Ngành May mặc và Giày dép, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9f3fe1c3-vi.
Go to top