Skip to main content

Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty G20/OECD 2023

Report

Select a language

English
français
Deutsch
Ελληνικά
español
հայերեն
日本語
português
Tiếng Việt

Cite this content as:

OECD (2024), Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty G20/OECD 2023, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/5e30b009-vi.
Go to top