Skip to main content

Hướng dẫn của OECD về Quản trị Công ty trong Do anh nghiệp Nh à nước

Ấn bản 2015
Report

Select a language

English
français
العربية
български
čeština
Deutsch
español
hrvatski
日本語
한국어
português
română
русский
українська
Tiếng Việt
中文

Cite this content as:

OECD (2019), Hướng dẫn của OECD về Quản trị Công ty trong Do anh nghiệp Nh à nước: Ấn bản 2015, OECD Publishing, Paris/ICF, Washington, DC, https://doi.org/10.1787/04467b1a-vi.
Go to top