Skip to main content

Đánh giá của OECD về Quản trị Công ty trong Doanh nghiệp Nhà nước tại Việt Nam

Report
Corporate Governance

Select a language

English
Tiếng Việt

Cite this content as:

OECD (2022), Đánh giá của OECD về Quản trị Công ty trong Doanh nghiệp Nhà nước tại Việt Nam, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/2b24c510-vi.
Go to top