Skip to main content

Đánh giá chính sách Đầu tư và Tài chính cho Năng lượng Sạch của Việt Nam

Report
Green Finance and Investment

Select a language

English
Tiếng Việt

Cite this content as:

OECD (2021), Đánh giá chính sách Đầu tư và Tài chính cho Năng lượng Sạch của Việt Nam, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/8c36dc34-vi.
Go to top