Share

Publications

book

Hướng dẫn của OECD về Quản trị Công ty trong Do anh nghiệp Nh à nước

Ấn bản 2015

Khuyến nghị của Hội đồng về Hướng dẫn về Quản trị Công ty trong Doanh nghiệp Nhà nước Về Khả năng áp dụng của Bộ Hướng dẫn và định nghĩa I. Lý do cho việc Nhà nước đóng vai trò Chủ sở hữu II. Nhà nước đóng vai trò chủ sở hữu III. Doanh nghiệp Nhà nước Trên Thị trường IV. Đối xử công bằng với cổ đông và các nhà đầu tư khác V. Quan hệ với các bên có quyền lợi liên quan và kinh doanh có trách nhiệm VI. Công bố thông tin và tính minh bạch VII. Trách nhiệm của Hội đồng Quản trị trong Doanh nghiệp Nhà nước Hướng dẫn chi tiết cho Bộ Hướng dẫn.

Published on November 07, 2019Also available in: Arabic, Bulgarian, Czech, German, English, Spanish, French, Croatian, Japanese, Korean, Portuguese, Romanian, Russian, Ukrainian, Chinese