Skip to main content

OECD Economic Surveys: Italy 2000

Report
OECD Economic Surveys: Italy

Select a language

English
français
italiano

Cite this content as:

OECD (2000), OECD Economic Surveys: Italy 2000, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/eco_surveys-ita-2000-en.
Go to top