Skip to main content

Quy định về kê khai tài sản đối với công chức

Một Công Cụ Để Phòng Ngừa Tham Nhũng
Report
Fighting Corruption in Eastern Europe and Central Asia

Select a language

English
русский
Tiếng Việt

Cite this content as:

OECD (2011), Quy định về kê khai tài sản đối với công chức: Một Công Cụ Để Phòng Ngừa Tham Nhũng, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/a3b97f06-vi.
Go to top