Skip to main content

G20/ՏՀԶԿ ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐ 2023

Report

Select a language

English
français
Deutsch
Ελληνικά
español
հայերեն
日本語
português
Tiếng Việt

Cite this content as:

OECD (2024), G20/ՏՀԶԿ ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐ 2023, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/7b5dccce-hy.
Go to top