Share

Digital

book

Digitalizācija Latvijā

Digitalizācija Latvijā analizē jaunākās attīstības tendences Latvijas digitālajā ekonomikā, pārskata ar digitalizāciju saistītās politikas un sniedz ieteikumus par politikas saskaņotības palielināšanu šajā jomā, pamatojoties uz ESAO Going Digital integrētās politikas struktūru. Pārskatā tiek izmantots stratēģiska perspektīva, lai izpētītu trīs alternatīvus nākotnes scenārijus, kas var izveidoties globālās ekonomikas un sabiedrības digitālās transformācijas rezultātā. Tajā tiek pētīta arī sakaru tīklu un pakalpojumu pieejamība Latvijā, kā arī saistītās politikas un regulējumi. Turklāt pārskatā tiek aplūkotas fi zisku personu, uzņēmumu un valdības tendences digitālās tehnoloģijas izmantošanas jomā, kā arī izpētītas politikas, lai sekmētu izplatīšanu. Visbeidzot pārskatā tiek analizētas digitalizācijas radītās iespējas un izaicinājumi galvenajās jomās, sākot ar inovācijām un prasmēm un beidzot ar digitālo drošību un datu pārvaldību, kā arī novērtētas politikas reakcijas uz šīm pārmaiņām Latvijā. Šī publikācija ir Going Digital in Latvia tulkojums, kas ir daļa no OECD Reviews of Digital Transformation sērijas, kas publicēts tikai angļu valodā.

Published on February 10, 2021Also available in: English

TABLE OF CONTENTS

Priekšvārds
Apzīmējumi, saīsinājumi un mērvienības
Kopsavilkums
Latvija digitālajā transformācijā: Iespējas un izaicinājumi
Galvenās nākotnes nenoteiktības digitālajā transformācijā un potenciālās sekas latvijai
Infrastruktūras latvijas digitālajai ekonomikai
Digitālās transformācijas atbalstīšana starp cilvēkiem, uzņēmumiem un valdību
Uzticamības veicināšana digitālajai ekonomikai
Ekonomikas un sabiedrības digitālās pārveides iespēju izmantošana
Digitālās transformācijas politikas: Rekomendācijas valdības kopējai pieejai
Powered by OECD iLibrary