Share

Poland

W 20-stą rocznicę członkostwa Polski, OECD zaleca dążenie w kierunku gospodarki opartej na wiedzy

 

25/11/2016 - Według OECD, Polska osiągnęła imponujące postępy pod względem poprawy standardu życia swoich obywateli w ostatnich 20-stu latach, ale musi nadal zmierzać w kierunku gospodarki opartej na wiedzy poprzez promowanie zaawansowanych technologii, zwiększania wydajności oraz poprawy dostępu do wysokiej jakości zatrudnienia i godziwych wynagrodzeń.

 

Podczas obchodów 20-lecia przystąpienia Polski do OECD w Warszawie, Sekretarz Generalny powiedział: „W ostatnich 20-stu latach wzrost gospodarczy w Polsce był szybszy niż innych krajów w Europie, procent osób z wykształceniem wyższym zwiększył się ponad dwukrotnie, a nierówność dochodów w ostatnim okresie zmniejszyła się. OECD towarzyszyło Polsce i wspierało Polskę na każdym etapie tej drogi.  

 

Angel Gurría dodał, że: „Pomimo istotnych osiągnięć, Polska ma nadal sporo do zrobienia, aby dogonić bardziej zaawansowane gospodarki OECD. Wydajność, mierzona jako PKB na godzinę pracy, wynosiła o 39% mniej niż średnia OECD w 2015 r. Poziom umiejętności dorosłych jest również poniżej średniej. Wielu pracowników jest zatrudnionych na kontraktach czasowych i otrzymuje niskie wynagrodzenie. Polska musi osiągnąć wyższy poziom w łańcuchu wartości i wyspecjalizować się w usługach w większym stopniu opartych na wiedzy, o wyższej wartości dodanej. Są to poważne wyzwania, ale OECD będzie w dalszym ciągu wspierać Polskę w ich przezwyciężaniu”.

 

W raporcie (projekt) przedstawionym ministrom, OECD stwierdziło, że spodziewany wzrost gospodarczy Polski ma wynosić około 3% rocznie w latach 2016–2018, przy wsparciu rosnących płac i świadczeń socjalnych.

 

OECD zaleca szereg reform, aby osiągnąć bardziej innowacyjną i wydajną gospodarkę. Pracownikom należy umożliwić lepsze rozwijanie umiejętności.  Kluczowy jest tu szeroki udział w efektywnych programach szkoleń dla dorosłych, zwłaszcza na obszarach wiejskich.

 

Według raportu, wydatki biznesu na badania i rozwój wyniosły tylko 0,44% PKB w 2014 r., znacznie poniżej średniej w OECD.  Aby wesprzeć innowacyjną przedsiębiorczość, rząd powinien zwiększyć zasoby dla przedsiębiorczości w ramach szkolnictwa wyższego, w tym wzmocnić upowszechnianie dobrych praktyk i współpracy z przedsiębiorcami. Większe zasoby finansowe należy także przeznaczyć na wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych. Z raportu wynika, że odejście od bezpośredniego wspierania badań i rozwoju w kierunku odpowiedniej kombinacji grantów i środków rynkowych, pomogłoby również uwolnić innowacyjność w sektorze prywatnym.

 

Zdaniem OECD planowana przez rząd reforma administracji podatkowej, zmierzająca do zapewnienia lepszego przestrzegania przepisów, jest pożądana, jednak nie jest jasne na jakiego rzędu dodatkowe dochody można liczyć z jej tytułu. W celu wsparcia rządowych planów wydatków, w raporcie zalecono uzyskanie dodatkowych dochodów z podatków środowiskowych i od nieruchomości, a także przez ograniczenie stosowania obniżonych stawek VAT i zwolnień.

 

Inne wyrażone w raporcie zalecenia dla Polski to:

 

  • Podwyższenie ustawowego wieku emerytalnego zgodnie z wcześniejszymi planami, a w razie dopuszczenia wcześniejszego przechodzenia na emeryturę, zrównanie wieku mężczyzn i kobiet;
  • Lepsze egzekwowanie przepisów prawa pracy i dalsze zrównanie składek od umów zawieranych na gruncie prawa pracy i prawa cywilnego;
  • Zapewnienie jasnej polityki wobec zmiany klimatu, zgodnej z celami europejskimi i międzynarodowymi celami porozumienia paryskiego;
  • Doprecyzowanie strategii ograniczenia wpływu sektora energetycznego na środowisko, w tym wykorzystania węgla do wytwarzania energii elektrycznej.

 

Dalszych informacji na temat prac OECD dotyczących Polski można uzyskać tutaj lub od biura OECD ds. mediów (Media Office; tel +33 1 4524 9700). 

 

Related Documents