Share

Newsroom

České ekonomice se daří, avšak pro udržitelný a inkluzivní růst je nezbytné posílit dovednosti a produktivitu a zároveň přejít na nízkouhlíkový produktivní model hospodářství,

 

16/07/2018 - České ekonomice se daří, vykazuje vysokou míru zaměstnanosti, rostoucí objem vývozu a klesající veřejné zadlužení. Podle dvou nových zpráv OECD by se nyní mělo úsilí zaměřit na posilování dovedností pracovních sil a na podporu inovací s cílem zlepšit nabídku pracovních sil a produktivitu, dále snížit chudobu a nerovnosti a rovněž zvýšit ekologickou šetrnost hospodářství.

 

Hospodářský přehled České republiky vypracovaný OECD konstatuje, že se průměrná životní úroveň postupně zlepšuje a HDP na obyvatele je v roce 2017 na úrovni 82 % průměru OECD. 

 

V roce 2018 se předpokládá růst ve výši 3,8 % a v roce 2019 ve výši 3,2 %, přičemž nedostatek pracovních sil přispěje ke zpomalení vysokého tempa růstu, které je v roce 2017 na úrovni 4,6 %.

 

Další výzvy představují rostoucí ceny bydlení, rychlé stárnutí obyvatelstva a nízké mzdy, které sice rostou, budou se však muset zvyšovat ještě rychleji, má-li životní úroveň dosáhnout hodnot OECD.

 

„Česká ekonomika prožívá boom, ale nedostatek pracovních sil spolu s nedostatkem v oblasti dovedností by mohly vytvořit úzké místo, které by mohlo v budoucnu další růst oslabit,“ uvedl generální tajemník OECD Angel Gurría, který výsledky zprávy prezentoval za účasti premiéra Andreje Babiše v Praze. „Rozšíření a aktualizace profesních dovedností by byly z hlediska inkluzivního růstu výhodné pro všechny strany, protože by vedly ke zvýšení kvality pracovních míst, nárůstu mezd a zlepšení životních podmínek obyvatel. Z hospodářského rozvoje by tak měli užitek všichni občané České republiky.“ (Text celého vystoupení najdete zde).

 

 

 

 

                  Údaje podrobněji v souboru ve formátu Excel

Pružnější pracovní doba a finančně dostupnější péče o děti by mohly přispět ke zmírnění nedostatku pracovních sil, neboť by se tak zvýšil podíl žen na trhu práce, a to především žen s malými dětmi. Tlak, který představuje stárnutí obyvatelstva, by bylo možné zmírnit navázáním věku odchodu do důchodu na střední délku života a rozšířením financování zdravotní péče a péče ve stáří. Česká republika patří v Evropě mezi země s nejrychlejším stárnutím obyvatelstva, přičemž podíl důchodců na ekonomicky aktivní populaci poroste z 28 % v roce 2016 na maximální hodnotu 56 % v roce 2058. Výdaje spojené se stárnutím populace tvoří 43 % státního rozpočtu, a nebudou-li přijata žádná opatření, mohly by se zvýšit až na 75 %. Hospodářský přehled doporučuje zlepšit řízení nemocnic, koordinaci primární zdravotní péče a platové pobídky za účelem lepší finanční udržitelnosti systému zdravotní péče.

 

Nové Hodnocení stavu a politik životního prostředí v České republice, rovněž prezentované generálním tajemníkem Gurríou během jeho návštěvy v Praze, ukazuje, jakého pokroku země dosáhla při snižování emisí skleníkových plynů a při částečném nahrazení uhlí – hlavního zdroje pro výrobu elektřiny – jaderným palivem a obnovitelnými zdroji energie. V hodnocení se však konstatuje, že má-li ČR dosáhnout svých dlouhodobých cílů v oblasti klimatu včetně cílů Pařížské dohody, bude třeba posílit politické odhodlání k přechodu na nízkouhlíkové hospodářství.

 

Vzhledem ke svému rozsáhlému odvětví těžkého průmyslu a jeho závislosti na uhlí patří Česká republika v OECD k zemím s nejvyšší uhlíkovou náročností. Podíl obnovitelných zdrojů využívaných k výrobě elektřiny je v OECD čtvrtý nejnižší. Další výzvou je kvalita ovzduší, přičemž počet předčasných úmrtí v důsledku znečištění vnějšího ovzduší (633 úmrtí na milion obyvatel) je ve srovnání s průměrem OECD přibližně dvojnásobný.

 

Hodnocení doporučuje, aby Česká republika uvedla svou energetickou politiku do souladu se svou politikou v oblasti klimatu a Pařížskou dohodou o změně klimatu. Upraveny by měly být i sazby a uplatňování energetických daní, aby byla zavedena přiměřená cena za uhlík. Měla by být přijata i opatření k odklonění odpadů od skládkování a ke zvýšení hustoty měst v zájmu udržitelného rozvoje. 

 

Stáhnout Hospodářský přehled

Stáhnout Hodnocení stavu a politik životního prostředí

Stáhnout shrnutí Hodnocení stavu a politik životního prostředí

 

Shrnutí Hospodářského přehledu s hlavními závěry je volně k dispozici na webových stránkách OECD na adrese: www.oecd.org/economy/surveys/economic-survey-czech-republic.htm. Tento odkaz prosím využijte ve výstupech týkajících se Hospodářského přehledu.

 

Další informace k oběma zprávám poskytne tiskové oddělení OECD (+33 1 4524 9700).

 

OECD spolupracuje s více než stovkou zemí a je globálním fórem, které podporuje politiky směřující ke zlepšení ekonomických a sociálních podmínek lidí po celém světě.

 

Related Documents