Share

Newsroom

Polska powinna pilnie wdrożyć reformy, aby wesprzeć zwalczanie przekupstwa zagranicznego i utrzymać niezależność prokuratorów i sędziów

 

12/11/2020 - Grupa Robocza OECD ds. Przekupstwa wzywała Polskę wielokrotnie od 2013 r. do zreformowania prawa, aby zapewnić skuteczne prowadzenie dochodzeń i ściganie przekupstwa zagranicznego. Zmiany legislacyjne wprowadzone od tego czasu w polskim systemie prawnym budzą w dalszym ciągu niepokój, jeżeli chodzi o wdrożenie przez Polskę Konwencji OECD o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych (konwencja o zwalczaniu przekupstwa).

W dniach 9-10 listopada 2020 r. misja wysokiego szczebla Grupy Roboczej OECD ds. Przekupstwa omówiła te istotne problemy podczas spotkań wirtualnych z członkami rządu, a mianowicie z sekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości i wiceministrem spraw zagranicznych, zastępcą prokuratora generalnego, zastępcą komendanta głównego Policji, zastępcą szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego i innymi urzędnikami wysokiego szczebla. 

Członkowie misji wysokiego szczebla, na czele z Przewodniczącym Grupy Roboczej wraz z delegatami z Czech, Niemiec, Rosji, Słowacji i Stanów Zjednoczonych, są wdzięczni partnerom z Polski za przyjęcie zaproszenia OECD w warunkach epidemii COVID-19. Wyrazili jednak rozczarowanie, że spotkanie z wszystkimi właściwymi ministrami i urzędnikami najwyższego szczebla nie było możliwe.

W kontekście planowanych reform prawnych Polska musi podjąć pilne działania, aby zapewnić możliwość pociągnięcia przedsiębiorstw do odpowiedzialności karnej za przestępstwo przekupstwa zagranicznego, nawet jeżeli osoba będąca sprawcą przestępstwa nie zostanie skazana. Polska musi ponadto zwiększyć kary finansowe dla przedsiębiorstw, aby zapewnić skuteczne, proporcjonalne i odstraszające sankcje. Państwo powinno też podjąć działania zmierzające do zapewnienia, aby tzw. klauzula bezkarności przewidziana w Kodeksie Karnym nie miała zastosowania do przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych. Polska musi zapewnić wprowadzenie odpowiednich środków ochrony przed działaniami odwetowymi i dyscyplinarnymi wobec pracowników sektora publicznego i prywatnego, którzy zawiadomią o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przekupstwa zagranicznego. Grupa Robocza jest ponadto zaniepokojona działaniami legislacyjnymi o poważnych konsekwencjach między innymi dla powoływania, odwoływania, dyscypliny, nadzoru i kadencji w sądownictwie w Polsce, a także niezależności organizacyjnej i operacyjnej urzędu Prokuratura Generalnego.

– Dziękujemy władzom polskim za współpracę i gotowość przedyskutowania poważnych kwestii związanych z obowiązującymi w Polsce uregulowaniami w dziedzinie zwalczania przekupstwa oraz niezależności organów sądowych i prokuratorskich w zakresie przekupstwa zagranicznego – stwierdził Drago Kos, Przewodniczący Grupy Roboczej ds. Przekupstwa. – Polska musi pilnie zająć się niedociągnięciami prawnymi zidentyfikowanymi przez Grupę Roboczą i przyspieszyć tempo prowadzenia dochodzeń w domniemanych przypadkach przekupstwa zagranicznego w związku z naszymi poważnymi zastrzeżeniami.

Marcin Warchoł, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości powiedział – Podzielamy opinię Grupy Roboczej ds. Przekupstwa, co do palącej potrzeby wdrożenia skutecznych instrumentów pociągania przedsiębiorstw do odpowiedzialności karnej. Obecne przepisy dotyczące osób prawnych wymagają wyroku skazującego wobec osoby fizycznej przed rozpoczęciem postępowania wobec przedsiębiorstwa, co może skutkować bezkarnością osób prawnych. Doceniamy poparcie Grupy Roboczej dla proponowanych zmian prawnych zmierzających do zapewnienia pełnej zgodności naszych przepisów z konwencją OECD o zwalczaniu przekupstwa.  

Do Grupy Roboczej ds. Przekupstwa, w której skład wchodzi 37 państw członkowskich OECD oraz Argentyna, Brazylia, Bułgaria, Kostaryka, Peru, Rosja i Republika Afryki Południowej, należą strony konwencji o zwalczaniu przekupstwa. Grupa Robocza prowadzi systematyczny program, w ramach którego monitorowane jest wdrażanie konwencji przez wszystkie strony. Na posiedzeniu w czerwcu 2019 r. Grupa Robocza postanowiła pilnie przeprowadzić misję wysokiego szczebla. Następna ocena wdrożenia konwencji o zwalczaniu przekupstwa przez Polskę przewidziana jest na czerwiec 2022 r.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy dziennikarzy do kontaktu z Daisy Pelham z Wydziału Antykorupcyjnego OECD (Anti-Corruption Division, tel. +33 1 45 24 90 81). Dalsze informacje na temat wdrożenia konwencji o zwalczaniu przekupstwa w Polsce dostępne są na stronie https://www.oecd.org/corruption/anti-bribery/poland-oecdanti-briberyconvention.htm.

 

OECD stanowi globalne forum współpracy z ponad 100 państwami, propagujące politykę sprzyjającą poprawie dobrostanu gospodarczego i ludzi na całym świecie.

 

Related Documents