Share

Newsroom

Polska musi podjąć pilne działania legislacyjne w celu zwalczania przekupstwa zagranicznego

 

22/03/2018 - Polska musi niezwłocznie osiągnąć postęp we wprowadzaniu najważniejszych zaleceń Grupy Roboczej OECD ds. Przekupstwa, które nadal nie zostały wdrożone pomimo upływu ponad czterech lat od przeprowadzenia w czerwcu 2013 roku oceny tzw. „fazy 3”.

 

Nadal wymagane jest podjęcie przez Polskę pilnych działań w celu umożliwienia pociągania przedsiębiorstw do odpowiedzialności karnej za przestępstwo przekupstwa zagranicznego, nawet w przypadkach, w których osoba będąca sprawcą przestępstwa nie zostanie skazana. Ponadto Polska musi podnieść wysokość kar finansowych dla przedsiębiorstw, aby przestępstwo przekupstwa zagranicznego było karalne z wykorzystaniem skutecznych, proporcjonalnych i odstręczających sankcji.

 

Grupa Robocza wyraża rozczarowanie zaniedbaniem przez Polskę kwestii działań, które miały zapewnić, że przewidziana w Kodeksie Karnym regulacja dotycząca „bezkarności”, mająca zastosowanie do przekupstwa krajowego i zagranicznego, nie będzie mogła być stosowana w przypadku przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych. Przepis ten pozwala sprawcom przestępstwa przekupstwa na automatyczne uniknięcie kary dzięki zawiadomieniu organów ścigania o przestępstwie, zanim powezmą one o nim wiadomość z innych źródeł.

 

W ramach przeprowadzanych reform Polska powinna również zapewnić wprowadzenie właściwych środków ochrony przed działaniami odwetowymi i dyscyplinarnymi dla pracowników sektora publicznego i prywatnego, którzy w dobrej wierze i na uzasadnionych podstawach zawiadomią o podejrzeniu dokonania przestępstwa przekupstwa zagranicznego.

 

Na posiedzeniu plenarnym w dniach 13-15 marca 2018 roku Grupa Robocza zweryfikowała sprawozdanie Polski z postępu wprowadzania w życie dotychczas niewykonanych zaleceń. Grupa Robocza zwróciła się o przedstawienie przez Polskę pisemnego sprawozdania z dalszych działań odnoszących się do powyższych kwestii w grudniu 2018 roku, kiedy Grupa rozważy podjęcie dodatkowych środków w przypadku braku znaczącego postępu po stronie polskiej.

 

Więcej informacji na temat wdrażania konwencji OECD o zwalczaniu korupcji w Polsce znajduje się w:  http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/poland-oecdanti-briberyconvention.htm

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji dziennikarze mogą kontaktować się z Panią Daisy Pelham z Wydziału Antykorupcyjnego OECD (Anti-Corruption Division, + 33 1 45 24 90 81) lub z Wydziałem ds. Kontaktów z Mediami OECD (+ 33 1 45 24 97 00).

 

Related Documents