Share

Newsroom

OECD ministrar bekräftar Millenie- och Monterrey deklarationerna

 

 

04/05/2005 - Vid OECD:s ministermöte i Paris har alla medlemsländer bekräftat Millenie- och Monterreydeklarationerna med målet att stärka pågående världshandels- och utvecklings förhandlingar.

 

I ett tre sidor långt dokument lovar ministrarna att, som det står i Monterreydeklarationen, “på ett betydelsefullt sätt öka den kollektiva hjälpinsatsen.”

 

Fem länder (Danmark, Luxemburg, Norge, Nederländerna och Sverige) lever upp till mallet att tillägna 0.7% av BNP till utvecklingshjälp utomlands, och sju andra länder (Belgien, Frankrike, Storbritannien, Irland, Finland, Spanien samt Tyskland) har lovat att nå detta mål inom en bestämd framtid. Om detta mål uppnås kommer hjälpen att växa från 78.6$ miljarder   till 115$ miljarder år 2010.

 

Men OECD lägger även tonvikten på hur viktigt det är att varje enskilt land tar ansvar för sin ekonomiska och sociala utveckling. Dokumentet understryker att en hållbar ekonomisk tillväxt, fattigdomsbekämpning samt en hållbar miljöutveckling kräver en förnuftig makro-ekonomisk politik samt en s.k. “good governance” och “accountability”.

 

OECD-länderna varnar att korruption är ett hinder för utveckling och investering. I dokumentet lovar de således att hjälpa utvecklingsländer att skapa effektiva anti-mutsystem. Men de understryker samtidigt att hjälpökning måste användas på ett mer effektivt sätt och att hjälprogrammens effektivitet bör övervakas.

 

När det handlar om ekonomisk politik erkänner OECD:s medlemsländer att de spelar en viktig roll genom att de kan skapa gynnsamma tillväxtföthållanden. Dokumentet understryker att ekonomisk politk handlar om att skapa stadig tillväxt och låg inflation vilket i sin tur kan hjälpa länder att uppnå stadig exportvinst.

 

OECD:s medlemsländer medger också deras ansvar i att anpassa OECD:S politik till utvecklingsländernas behov. Som dokumentet understryker är det viktigt att samarbeta för att uppnå tillväxt samt för att försäkra sig om att alla kan dra fördel av detta samarbete mellan utvecklade och utvecklingsländer.

 

OECD:s medlemsländer lovar dessutom att göra allt för att Doharundan ska dela ut avsevärda förmåner till utvecklingsländerna, och lägger därmed vikten på ekonomisk tillväxt samt på ett öppet, reglerat och icke-diskriminerande handelssystem.

 

Målet är att ha avslutat Doharundans förhandlingar år 2006 men för det behöver utvecklingsländerna extra hjälp.

 

Ökat tekniskt bistånd är speciellt viktigt för de minst utvecklade länderna menar dokumentet och därför kommer OECD:s medlemsländer att samarbeta med dem för att öka dess productions-

förmåga, för att möta kraven på strukturanpassning samt för att på bästa sätt utnyttja de nya handelsmöjligheterna, även handel sydländer emellan.

 

Related Documents