Share

Newsroom

OECD: Ak chce byť Slovensko inovatívnou a inkluzívnou ekonomikou, potrebuje reformy

 

05/02/2019 - Slovenská ekonomika pokračuje v solídnej expanzii a životná úroveň sa približuje k vyspelým krajinám OECD. Nová správa OECD pripomína, že na zachovanie hospodárskeho rastu je nevyhnutné investovať do budúcnosti a zabezpečiť, aby z neho každý mohol profitovať.     

Nový Ekonomický prehľad Slovenska vysvetľuje dôvody súčasného rýchleho hospodárskeho rastu a zároveň pripomína nevyhnutnosť pokračovania fiškálnej konsolidácie a zlepšenia efektívnosti verejných služieb, vrátane zvýšenia kvality vzdelávania a zlepšenia zručností všetkých skupín obyvateľstva. Správa OECD predpokladá, že ekonomika vzrastie o 4,3% v tomto roku a 3,6% v roku 2020 a navrhuje riešenia, ako posunúť Slovensko k viac inovatívnej a inkluzívnej spoločnosti.   

Generálny tajomník OECD Angel Gurria a slovenský predseda vlády Peter Pellegrini oficiálne predstavili nový ekonomický prehľad. Ten kladie dôraz na integráciu marginalizovaných Rómov a na opatrenia, ktoré umožnia Slovensku lepšie čerpať výhody zo zapojenia sa do svetového obchodu.   

„Slovenská ekonomika v súčasnosti pokračuje v pozoruhodnej expanzii s vysokým rastom zamestnanosti, solídnou fiškálnou politikou a zdravým finančným sektorom” povedal Gurria. “Životná úroveň sa približuje k najvyspelejším krajinám OECD a takmer všetky indikátory Indexu lepšieho života, sa v posledných 10 rokoch zlepšili. Ak však chce Slovensko aj naďalej napredovať, je nevyhnutné, aby sa posunulo smerom k sofistikovanejšej a inovatívnejšej produkcii. To si však vyžaduje investície do zručností a vedomostí.“          

Správa pripomína, že priemysel na Slovensku je úzko špecializovaný na výrobu s nízkou  domácou pridanou hodnotou, z ktorej málo profitujú malé a stredné podniky na Slovensku. Automatizácia výroby predstavuje riziko pre zamestnanosť na Slovensku a slovenskí pracovníci nie sú dostatočne pripravení na digitálnu transformáciu.

Na to, aby sa slovenská ekonomika posunula k inovatívnejšej produkcii a zvýšila domácu pridanú hodnotu, je nevyhnutné skvalitniť vzdelávanie, podporovať inovácie a podnikanie. Správa hovorí, že Slovensko by malo viac lákať vzdelaných pracovníkov zo zahraničia a uľahčiť im podmienky vstupu na domáci trh práce. Tiež je potrebné zlepšiť podnikateľské prostredie, najmä uvoľniť relatívne prísne regulácie na licencovane vybraných služieb a skrátiť konkurzné konanie.

Podiel ľudí vo veku nad 65 rokov sa v budúcnosti výrazne zvýši, čo zvýši tlak na verejné financie. Preto je nevyhnutné, aby sa plne zachovala dôchodková reforma z rokov 2012-2013, vrátane zachovania prepojenia odchodu veku do dôchodku na očakávanú doložku života.  

OECD pripomína, že je dôležité vytvárať rovnaké príležitosti pre všetkých, aby každý dokázal  profitovať z hospodárskeho rastu. V tomto smere správa pripomína nevyhnutnosť bojovať proti sociálnemu vylúčeniu, ktorému čelí veľká časť rómskej populácie. Zlepšenie situácie Rómov do budúcnosti pomôže nielen znížiť mieru chudoby a zlepšiť príležitosti pre rómske komunity, ale pomôže zvýšiť ekonomický rast a daňové príjmy.     

Vzdelávací systém môže výrazne pomôcť integrácii najmä prostredníctvom zvýšenia dostupnosti a kvality predškolskej výchovy, využitia rómsky hovoriacich asistentov v školách a podpory pri učení  slovenčiny. Rozšírenie úspešných pilotných programov financovaných v súčasnosti z EU fondov, ako napr. komunitných centier alebo rómskych zdravotných asistentov, môže tiež pomôcť rýchlejšej integrácii.          

Posilnenie právomocí splnomocnenca vlády pre rómske komunity by viedlo k lepšej koordinácii integračných politík a pomohlo snahám zapojiť Rómov samotných do dialógu medzi ich komunitami a verejnými službami.   

Sumár ekonomického prehľadu s hlavnými závermi je možné nájsť tu:

http://www.oecd.org/eco/surveys/slovak-republic-economic-snapshot.

Ohľadom ďalších informácií môžu novinári kontaktovať Lawrence Speer (+33 1 4524 7970) v OECD Media Office v Paríži (+33 1 4524 9700).

 

OECD spolupracuje s vyše 100 krajinami sveta, OECD je tak globálne fórum, ktorého cieľom je šíriť politiky, ktoré pomáhajú zlepšovať sociálny a ekonomický život ľudí.

 

Related Documents