Share

Newsroom

Danmark er en af de største bistandsydere, men denne position trues af nedskæringer og udgifter til flygtninge

 

22/07/2016 - Danmark har længe været en gavmild yder af udviklingsbistand, især til de mest nødlidende lande, og er kendt for at yde fleksibel støtte af høj kvalitet. Ifølge en ny OECD-rapport står landet imidlertid over for markante udfordringer på grund af nedskæringer i bistandsbudgettet og hastigt stigende udgifter til flygtninge.

 

I DAC’s peerevaluering af Danmark for 2016 bemærkes det, at Danmarks anslåede bistandsbudget for 2015 på 2,6 mia. USD – 0,85 % af dets bruttonationalindkomst (BNI) – placerer landet blandt den håndfuld af lande, der regelmæssigt går endnu længere end det internationale donorsamfunds forpligtelse til at yde mindst 0,7 % af BNI i officiel udviklingsbistand (ODA). I 2014 sendte Danmark et beløb, der svarer til 0,26 % af dets BNI, som bistand til de mest nødlidende lande, hvilket langt overstiger FN’s mål på 0,15-0,20 %.

 

Den danske ODA ventes imidlertid at falde til 0,7 % af BNI fra 2016. Sammen med nedskæringer i personale, organisatoriske ændringer og en forventet tredobling af udgifterne til flygtninge i Danmark i 2016 til et beløb, der svarer til 30 % af landets bruttobeløb til ODA, vil denne budgetnedskæring lægge pres på udviklingsprogrammerne og på planlægningen af bistanden.

 

”Danmark har i årenes løb vist et stærkt engagement inden for fattigdomsbekæmpelse og humanitær bistand og har rådgivet om menneskerettigheder og kønsligestilling i forbindelse med 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling,” siger Mario Pezzini, OECD’s fungerende direktør for udvikling. ”Udfordringen består nu i at sikre, at et mindre bistandsbudget og hastigt stigende udgifter til flygtninge ikke sætter en stopper for disse fortræffelige resultater.”

 

Folketinget vil senere på året drøfte et udkast til den nye udviklingsstrategi, som skal styrke sammenhængen og integrationen mellem humanitær bistand og udviklingsbistand. Danmark har dog indtil videre ikke gjort rede for, hvor nye midler til flygtninge forventes at komme fra. 

 

Ifølge evalueringen bør den nye udviklingsstrategi også sikre, at tildelingen af midler til multilaterale organer er i overensstemmelse med målene. Danmark er en værdifuld partner for de multilaterale organisationer, men den del af landets bidrag, der går til bistand til disse organisationer, er faldet fra 70 % af al multilateral bistand i 2010 til 45 % i 2014. Denne udvikling ventes at fortsætte, i takt med at midler, der tidligere var rettet mod organisationernes almindelige budget, i stedet rettes mod finansiering af specifikke tematiske projekter.

 

Desuden kan Danmark ifølge evalueringen gøre en større indsats for at skabe en balance mellem landets handelsmål og udviklingssamarbejdets fokus på fattigdom. Der kan især ske en forbedring af den stimulerende virkning og udviklingseffekten af landets bistandsstrømme.

 

Alle DAC-medlemmer evalueres hvert femte år. Dette sker med henblik på at overvåge deres resultater, holde dem ansvarlige for tidligere forpligtelser og anbefale forbedringer. I evalueringen anvendes input fra embedsmænd i det pågældende land og et partnerland – Ghana i denne evaluering – samt fra civilsamfundet og den private sektor. Læs mere om DAC’s peerevalueringer.

 

Danmark har fuldt ud gennemført syv og delvist gennemført seks af de 15 anbefalinger fra den sidste peerevaluering i 2011.

 

Der foreligger en udgave af rapporten, der kan indlejres, og som indeholder oplysninger om udgaver, der kan downloades og printes, samt en interaktiv visualisering af Danmarks bistand i forhold til andre bistandsydere. Journalister, der ønsker yderligere oplysninger eller kontakt til rapportens forfatter, kan henvende sig til Elvira Berrueta-Imaz fra OECD’s pressekontor (+33 1 45 24 97 00).

 

Related Documents