Share

Newsroom

หลักการกำกับดูแลกิจการฉบับปรับปรุงใหม่โดย G20/OECD จะช่วยเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและยกระดับบทบาทตลาดทุนในเอเชีย

 

29/10/2015 - องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (The Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) เปิดตัว “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ฉบับปรับปรุงใหม่” ที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกลุ่มประเทศ G20 เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุงใหม่นี้ ให้ข้อแนะนำแก่ผู้กำหนดนโยบายของประเทศต่างๆ ในประเด็นที่สำคัญต่อการเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีของภาคธุรกิจ อาทิ สิทธิของผู้ถือหุ้น ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน บทบาทของผู้ลงทุนสถาบัน หลักปฏิบัติของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และบทบาทของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งการเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีนี้ เป็นองค์ประกอบสำคัญต่อการระดมทุน และการลงทุน ซึ่งจะมีผลต่อการเสริมสร้างความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจประเทศในระยะยาวด้วย

"การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการนี้ จะช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน และเปิดโอกาสการลงทุนในภูมิภาคนี้ให้เพิ่มขึ้น ในโลกปัจจุบันที่ธุรกิจและการเงินเชื่อมโยงกันมากขึ้น ทุกฝ่ายจำเป็นต้องร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดความเชื่อมั่น และความรับผิดชอบของบริษัทธุรกิจต่างๆ ” นายแมทส์ ไอแซ็คซัน หัวหน้าฝ่ายกิจการองค์กรของ OECD กล่าวในการบรรยายหัวข้อ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุงใหม่ ในงานประชุมเสวนา Asian Corporate Governance Roundtable ที่จัดขึ้นที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558

“หลักการฉบับใหม่ มีความสำคัญโดยเฉพาะกับบริษัทในเอเชีย ที่มีความเจริญเติบโตสูง และจำเป็นต้องแข่งขันเพื่อให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ" นายแมทส์ กล่าวเสริม

นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต) กล่าวว่า
ก.ล.ต. รู้สึกยินดีที่ OECD ได้มีการเผยแพร่ “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุงใหม่” ในการระชุม
Asian Roundtable ที่จัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ในครั้งนี้ ที่ผ่านมาหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนต่างๆ ทั้งของไทยและประเทศอื่นๆ ในเอเชีย ได้ให้ความสำคัญและนำหลักการของ OECD ไปประยุกต์ใช้กับการเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกิจการในตลาดทุนมาโดยตลอด และในส่วนของไทย ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดการการกำกับดูแลกิจการที่ดียิ่งขึ้นไป เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความสามารถในการสร้างคุณค่าทางธุรกิจได้อย่างยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนและตลาดทุนโดยรวม และเชื่อมั่นว่าหลักการฉบับปรับปรุงใหม่นี้จะมีส่วนช่วยสำคัญต่อการพัฒนาดังกล่าว

OECD เริ่มจัดทำ “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นที่ยอมรับและถูกนำไปใช้ในการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับนานาชาติ จนเป็นหนึ่งในมาตรฐานสำคัญที่คณะกรรมการดูแลเสถียรภาพทางการเงิน (Financial Stability Board: FSB) ใช้ในการประเมินความแข็งแกร่งระบบภาคการเงิน และมาตรฐานสำหรับภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลก

ในช่วงสองปีที่ผ่านมา OECD ได้ทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการ โดยดำเนินการร่วมกับกลุ่มประเทศสมาชิก G20 และเปิดรับฟังความคิดเห็นกับสาธารณชนตลอดจนองค์กรกลางที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล อาทิ คณะกรรมการบาเซิล (Basel Committee) คณะกรรมการดูแลเสถียรภาพทางการเงิน และธนาคารโลก จนบรรลุข้อตกลงในการประชุม G20 ที่ผ่านมา ณ กรุงอังการา ประเทศตุรกี

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานของ OECD ด้านการกำกับดูแลกิจการในเอเชียไป สามารถดูได้ที่ http://www.oecd.org/daf/ca/corporategovernanceinasia.htm หรือติดต่อ OECD Media Office ที่ +33 45 24 97 00

 

Related Documents