Share

Latvia

Q&As - Latvijas pievienošanās OECD

 

Ko OECD Padome nolēma?

 

OECD Padome vienbalsīgi nolēma aicināt Latviju kļūt par organizācijas dalībnieci. Šis lēmums paver iespēju Latvijai kļūt par OECD 35. dalībvalsti. 

 

Kādu pievienošanās procesa posmu Padomes vakardienas lēmums iezīmē?

 

Padomes lēmums iezīmē kulminācijas punktu gandrīz trīs gadus ilgušajās pievienošanās sarunās, kuru laikā 21 OECD komiteja veica padziļinātu Latvijas izvērtējumu. Tagad, kad Padome ir pieņēmusi lēmumu, Latvija un OECD īpašā ceremonijā OECD Ministru padomes sanāksmes laikā, 2016. gada 1.–2. jūnijā, parakstīs pievienošanās līgumu. 

 

Kad Latvija pievienosies OECD?

 

Padomes lēmumam aicināt Latviju kļūt par organizācijas dalībnieci sekos pievienošanās līguma parakstīšana. Tad pievienošanās līgumu varēs ratificēt Saeima.  Latvija kļūs par OECD dalībnieci dienā, kad tā deponēs OECD Konvencijas pievienošanās instrumentu.

 

Kādas iekšpolitiskās pārmaiņas Latvija ir veikusi pievienošanās procesa ietvaros?

 

Latvijas pievienošanās procesā 21 OECD komiteja ir padziļināti izvērtējusi Latvijas likumdošanu, politikas un prakses, salīdzinot tās ar OECD standartiem.

 

Pievienošanās procesa sākumā Latvija daudzās jomās, tostarp vides un ķīmisko vielu, statistikas, digitālās ekonomikas politikas, patērētāju aizsardzības politikas, zinātnes un tehnoloģijas politikas, kā arī tirdzniecības jomā jau bija līdzvērtīga OECD dalībniecēm. Turklāt kā Eiropas Savienības dalībvalstij, Latvijas tiesību aktu sistēma un politika jau atbilda atsevišķiem OECD standartiem, piemēram, vides jomā.

 

Pievienošanās procesa ietvaros Latvija ir veikusi izmaiņas tiesību aktos, lai uzlabotu valsts kapitālsabiedrību pārvaldību, panāktu atbilstību OECD Pretkukuļošanas konvencijas prasībām, kā arī nodrošinātu neierobežotu piekļuvi banku informācijai, saskaņā ar OECD standartu. Investīciju jomā Latvija ir veikusi darbības, lai vairākās nozarēs attiecinātu liberalizācijas priekšrocības uz visām OECD dalībvalstīm. Tie ir svarīgi sasniegumi, kas tuvinās Latviju OECD standartiem un labākajai praksei, kas ir izstrādāta vai tiek veicināta ar mērķi uzlabot ekonomisko un sociālo labklājību cilvēkiem visā pasaulē.

 

Kādas priekšrocības Latvijai sniegs dalība OECD?

 

OECD ir organizācija, kas virza ekonomiskās izaugsmes, globālās konkurētspējas, sociālās labklājības un labas pārvaldības centienus. Tā nodrošina efektīvu forumu valdībām, lai tās varētu sadarboties un rast risinājumus kopīgām problēmām. OECD ir padomdevējs gandrīz visās politikas veidošanas un īstenošanas jomās, kas palīdz politikas veidotājiem identificēt izaicinājumus un risināt tos ar piemērotu politiku palīdzību. 

 

Dalība OECD ļaus Latvijai izmantot plašās organizācijas zināšanas, ieteikumus un politiskos dialogus, tādējādi sniedzot atbalstu politikas veidotājiem un reformu veicējiem. Latvija varēs mācīties no OECD dalībvalstu pieredzes, atklājot vislabākās politisko mērķu īstenošanas iespējas, un piedalīties jaunu globālo standartu noteikšanā attiecībā uz šā brīža izaicinājumiem. Tas viss palīdz īstenot OECD mērķi — veidot labāku pārvaldi labākai dzīvei organizācijas dalībvalstu iedzīvotājiem.

 

Kuras valstis šobrīd ir OECD dalībnieces?

 

Šobrīd OECD ir 34 dalībvalstis: ASV, Austrālija, Austrija, Beļģija, Čehija, Čīle, Dānija, Dienvidkoreja, Francija, Grieķija, Igaunija, Islande, Itālija, Īrija, Izraēla, Japāna, Jaunzēlande, Kanāda, Lielbritānija, Luksemburga, Meksika, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Šveice, Turcija, Ungārija, Vācija, Zviedrija. 1960. gada 14. decembrī noslēgtās OECD Konvencijas Papildprotokolā Nr. 1 konvencijas parakstītājvalstis vienojās, ka OECD darbā piedalīsies arī Eiropas Komisija.

 

OECD dalībvalstis ir ļoti daudzveidīgas un ar atšķirīgu ekonomisko situāciju, pieredzi un perspektīvām. Atzīmējot Čīles pievienošanos OECD Konvencijai, valsts prezidente Bačeleta atzina, ka OECD varētu raksturot kā “tādu valstu klubu, kas veicina un sekmē vislabākās prakses”.

 

Līdztekus dalībvalstīm OECD sadarbojas ar vairāk nekā 100 citām valstīm visā pasaulē, tostarp ar tādiem nozīmīgiem partneriem kā: Brazīliju, Ķīnu, Indiju, Indonēziju un Dienvidāfriku.

 

Kādi ir bijuši svarīgākie posmi Latvijas ceļā, kopš OECD pieņēma lēmumu sākt pievienošanās sarunas?

 

2013. gada 29. maijā OECD Padome ministru līmenī pieņēma lēmumu sākt pievienošanās sarunas ar Latviju.

 

2013. gada 15. oktobrī OECD Padome apstiprināja Latvijas pievienošanās OECD Konvencijai sarunu “ceļa karti”, kurā noteikti visi pievienošanās procesa noteikumi un nosacījumi.

 

2014. gada 14. februārī Latvija spēra pirmo svarīgo soli pievienošanās procesā, iesniedzot Sākotnējo memorandu, kurā tika izklāstīta valsts pozīcija par aptuveni 250 spēkā esošajiem OECD tiesību instrumentiem, kā arī Latvijas tiesību aktu sistēmas, politiku un prakses atbilstības novērtējums minētajiem instrumentiem. Tas ļāva 21 OECD komitejai, kas minēta Latvijas pievienošanās “ceļa kartē”, sākt tehnisko izvērtēšanu.

 

2014. gada 5. maijā Latvija parakstīja Līgumu par organizācijas privilēģijām un imunitātēm, kura mērķis ir piešķirt organizācijai zināmas privilēģijas un imunitātes, lai nodrošinātu tās neatkarību un pareizu darbību. Līgums stājās spēkā 2014. gada 7. novembrī.

 

Laikā no 2014. gada marta līdz 2016. gada aprīlim 21 OECD komiteja un to palīgstruktūras veica Latvijas tehniskos izvērtējumus, kuros tika vērtēta i) Latvijas vēlme un spējas īstenot būtiskos OECD tiesību instrumentus un ii) Latvijas politikas un prakse salīdzinājumā ar OECD labākajām politikām un praksi. Katra tehniskā izvērtējuma beigās katra komiteja iesniedz OECD Padomei “formālu atzinumu” par Latvijas pievienošanos.

 

2016. gada 11. maijā OECD Padome vienbalsīgi pieņēma galīgo lēmumu par Latvijas pievienošanos, pamatojoties uz formālajiem atzinumiem un citu atbilstošo informāciju.

 

Kuras valstis šobrīd ir pievienošanās procesā?

 

Aktīvs pievienošanās process šobrīd risinās ar Kolumbiju, Kostariku un Lietuvu. 2013. gada 29. maijā OECD Padome pieņēma lēmuma sākt pievienošanās sarunas ar Kolumbiju, bet 2015. gada 9. aprīlī — ar Kostariku un Lietuvu. Visām trim valstīm šobrīd tiek veikti tehniskie izvērtējumi.

 

 

Also AvailableEgalement disponible(s)