Partager

Slovénie

Slovenija mora nadaljevati z reformami za vrnitev k močnejši gospodarski rasti

 

4/05/15-Slovenija je s pomočjo gospodarskih reform prebrodila krizo, vendar so potrebni nadaljnji ukrepi za krepitev bančnega in podjetniškega sektorja, stabilizacijo dolga in ustvarjanje delovnih mest, kot ugotavlja zadnji Ekonomski pregled Slovenije s strani OECD.

 

Presentation of the OECD Economic Survey of Slovenia

Ekonomski pregled Slovenije, ki sta ga v Ljubljani predstavila generalni sekretar OECD Angel Gurría in slovenski premier Miro Cerar,kaže, da so reformni ukrepi, ki jih je Slovenija izvedla po nastopu krize, pripomogli k njeni ponovni rasti po letu 2014. Ukrepi vključujejo fiskalno konsolidacijo, pokojninsko reformo, reforme trga dela, prestrukturiranje in dokapitalizacijo bank ter začetek postopkov privatizacije.

 

G. Gurría je izjavil: »Ko se je Slovenija soočila z negotovostjo zaradi gospodarske krize, je uvedla pomembne ukrepe, s katerimi si je povrnila zaupanje trgov in obnovila potrebno zaupanje za povečanje gospodarske aktivnosti.« »Čeprav država še naprej okreva, ostajajo številni izzivi, kako zagotoviti trajnostno rast, ki bo tudi v prihodnje vsem Slovencem zagotavljala visoko raven blaginje.«

 

Medtem ko je bil dosežen bistven napredek pri krepitvi bančnega in podjetniškega sektorja, ekonomski pregled izpostavlja potrebo po nadaljnjih prizadevanjih za izboljšanje premoženjskih bilanc bank in prestrukturiranje podjetij v finančnih težavah. Krepitev vodilne vloge Družbe za upravljanje terjatev bank bi pospešila prestrukturiranje podjetij, prodajo premoženja ter znova zagotovila bolj zdrave pogoje kreditiranje gospodarstva.

Potrebna je nadaljnja fiskalna konsolidacija za zajezitev javnega dolga (ki je z 22 % BDP leta 2008 narasel na več kot 80 % BDP leta 2014), zlasti z vidika pričakovanega povečanja javnih izdatkov, povezanih s staranjem prebivalstva, za pokojnine, zdravstvo in dolgotrajno oskrbo, s čimer se bo povečal pritisk na javne finance.

 

Nedavna pokojninska reforma je izboljšala vzdržnost sistema, potrebni pa so nadaljnji koraki. Temeljita reforma zdravstva je nujna za izboljšanje učinkovitosti. Ekonomski pregled hkrati navaja, da je potrebno izboljšanje v smeri stroškovne učinkovitosti na področjih izobraževanja, javne uprave in lokalne samouprave.

 

Če želi Slovenija ohraniti rast in spodbuditi ustvarjanje delovnih mest, mora povečati izdatke za programe aktivnih politik zaposlovanja, ki morajo biti hkrati bolje usmerjeni na najbolj potrebne cilje skupine, vključno z mladimi brezposelnimi in dolgotrajno brezposelnimi.

 

Potrebni so nadaljnji ukrepi za izboljšanje poslovnega okolja, zlasti prek krepitve korporativnega upravljanja, zmanjševanja regulatornih bremen za delovanje podjetij in nadaljevanja načrtovanih privatizacijskih postopkov. Okrepljeno poslovno okolje bo privabilo kapital in neposredne tuje naložbe, potrebne za spodbuditev inovacij in posodobitev gospodarstva, še poudarja ekonomski pregled.

 

Ekonomski pregled in njegove glavne ugotovitve so prosto dostopni na spletni strani OECD: http://oecd.org/slovenia/economic-survey-slovenia.htm. Vabimo vas, da to spletno povezavo vključite v vaše poročanje o Ekonomskem pregledu.

Za več informacij o Ekonomskem pregledu se obrnite na Medijski urad OECD (OECD Media Office): news.contact@oecd.org; +33 1 4524 9700.

 

Documents connexes