Partager

Publications

book

Насоки на ОИСР за корпоративното управление на държавните предприятия

Издание 2015

Новите Насоки на ОИСР за корпоративното управление на държавните предприятия осигуряват международно съгласуван показател за сравняване, който да помогне на правителствата при оценката и подобряването на начина, по който упражняват функциите си за собственост в държавните предприятия. Доброто корпоративно управление на държавните предприятия е ключов приоритет на реформата в много страни. Повишената ефективност и по-добрата прозрачност в държавния сектор ще доведат до значителни икономически ползи, особено в страни, в които държавната собственост е важна. Освен това създаването на равни условия за частните и държавните предприятия ще насърчи стабилен и конкурентен бизнес сектор. Насоките, приети през 2005 г., представят набор от добри практики относно правната и регулаторна рамка за държавните предприятия, професионализирането на функцията за държавната собственост и организацията на корпоративното управление на държавните предприятия. Настоящата нова версия на препоръката беше разработена с оглед на почти десетгодишния опит с нейното прилагане и редица тематични и сравнителни проучвания, разработени въз основа на по-ранната версия на Насоките, които показаха необходимостта и подкрепиха тяхното преразглеждане, включително в области като оповестяване и прозрачност, конкуренция между публичния и частния сектор, практики на съвета и финансиране и финансова обезпеченост на държавните предприятия.

Published on July 04, 2019Also available in: Arabic, Czech, German, English, Spanish, French, Croatian, Japanese, Korean, Portuguese, Romanian, Russian, Ukrainian, Vietnamese, Chinese