Partager

Salle de presse

Według OECD polska pomoc zagraniczna może być skuteczniejsza dzięki lepszemu skoncentrowaniu strategicznemu

 

14/02/2017 - Zgodnie z najnowszym przeglądem OECD Polska ma niewielki, ale stabilny udział w międzynarodowej pomocy rozwojowej. Obecnie powinna skoncentrować swoje ograniczone zasoby na obszarach, na których może osiągnąć największy efekt, przeznaczając więcej środków na pomoc bilateralną w priorytetowych państwach i sektorach.

 

W pierwszym tzw. Przeglądzie Partnerskim (Peer Review) przeprowadzonym przez Komitet Pomocy Rozwojowej (DAC) Polskę uznano za ważnego partnera w procesie rozwoju sąsiednich państw w Europie Wschodniej, takich jak Ukraina, Mołdawia i Gruzja, który dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniami zgromadzonymi podczas własnych przekształceń społeczno-gospodarczych, w tym reformy administracji publicznej i rozwijania sektora prywatnego. Polska mogłaby więcej robić w innych częściach świata, aby zwiększyć skalę pomocy oraz mocniej skoncentrować ją na najbardziej potrzebujących państwach i sektorach.

 

W 2015 r. Oficjalna Pomoc Rozwojowa (ODA) udzielona przez Polskę wyniosła 528 mln USD netto (wyrażona w cenach stałych z 2014 roku), co oznacza realny wzrost o 16,8% w stosunku do 2014 r., kiedy to wyniosła 452 mln USD. ODA jako procent dochodu narodowego brutto (DNB) wzrosło do poziomu 0,10% wobec 0,09% w 2014 r. Niemal 80% pomocy Polski przekazywane jest za pośrednictwem organizacji międzynarodowych, głównie w formie ustalonych składek do budżetu Unii Europejskiej.

 

Polska zobowiązała się, że do 2030 r. trzykrotnie zwiększy stosunek ODA do DNB, który wyniesie 0,33% i w ten sposób będzie bliższy średniej DAC kształtującej się na poziomie 0,30%. Brakuje jednak planu, jak to zrobić. Zmiany w pomocy udzielanej przez Polskę wynikają ogólnie z nowych pożyczek lub ze zwiększenia składek Polski do budżetu UE indeksowanych do wielkości gospodarki.

 

Przewodnicząca DAC Charlotte Petri Gornitzka podczas prezentacji przeglądu w Warszawie powiedziała, że „wsparcie polityczne i społeczne będzie miało kluczowe znaczenie, aby nadać rządowi mandat do zwiększenia pomocy zagranicznej. Poza budżetem, Polska powinna opracować klarowne zalecenia strategiczne, aby zapewnić większą wartość dodaną oraz spowodować zmniejszenie ubóstwa w priorytetowych państwach i obszarach, w tym poza regionem Partnerstwa Wschodniego”.

 

Polska zobowiązała się do zwiększenia swojej pomocy dla państw najmniej rozwiniętych do 50% łącznej wartości ODA w stosunku do obecnych 28,8%, a z badań wynika, że zobowiązanie to ma poparcie społeczne. Osiągnięcie tego wymaga przyznania tym państwom większej pomocy bilateralnej i znalezienia niszy dla polskiej pomocy rozwojowej w Afryce i Azji, aby zapewnić należyte wykorzystanie tych środków. Inny priorytet dla Polski powinno stanowić zastosowanie się do zalecanego przez Komitet Pomocy Rozwojowej (DAC) zniesienia warunkowości ODA dla państw najmniej rozwiniętych. Obecnie pożyczki udzielane przez Polskę w ramach ODA uzależnione są od zakupu polskich towarów i usług.

 

Polska dołączyła do DAC w 2013 r., a w latach 2013–2014 największymi odbiorcami jej pomocy było pięć państw: Angola, Białoruś, Ukraina, Chiny i Etiopia.

 

Każdy członek DAC poddawany jest co pięć lat przeglądowi w celu monitorowania osiąganych wyników, rozliczenia z dotychczasowych zobowiązań i zalecenia usprawnień. Przeglądy są oparte na informacjach przekazywanych przez urzędników danego państwa, a także przez państwa partnerskie – w tym przypadku Ukrainę – jak również przez społeczeństwo obywatelskie i sektor prywatny. Więcej informacji na temat przeglądów partnerskich DAC.

 

W Internecie dostępna jest elektroniczna wersja raportu do wstawienia (wraz z informacją na temat wersji drukowanej i do pobrania), a także interaktywna wizualizacja danych porównujących pomoc udzielaną przez Polskę w stosunku do innych donatorów.

 

Aby uzyskać dalsze informacje lub porozmawiać z autorem raportu, można się skontaktować z Catherine Bremer z biura OECD ds. mediów(Media Office +33 1 45 24 97 00).

 

OECD stanowi globalne forum współpracy z ponad 100 państwami, propagujące politykę sprzyjającą poprawie dobrostanu gospodarczego i ludzi na całym świecie.

 

 

Documents connexes