Share

Employment

Promowanie dłuższej aktywności zawodowej jest niezbędnym warunkiem przyszłego dobrobytu w Polsce

 

27/03/2015 - Aby sprostać wyzwaniom związanym z szybkim starzeniem się społeczeństwa, Polska powinna zachęcać pracowników do dłuższej aktywności zawodowej. Według prognoz opublikowanych w nowym raporcie OECD, odsetek ludzi starszych (określony jako stosunek liczby osób powyżej 65 roku życia do liczby osób w wieku 20-64 lat) wzrośnie niemalże trzykrotnie z 22% w 2012 r. do 63% w 2050 r.

 

Według raportu Lepsza praca wraz z wiekiem w Polsce”, przeprowadzone w ciągu ostatniego dziesięciolecia reformy, takie jak ograniczenie dostępu do wcześniejszej emerytury i zaostrzenie kryteriów przyznawania rent inwalidzkich, przyniosły już widoczne rezultaty. Odsetek osób pracujących w wieku 55-59 lat wyraźnie wzrósł w ciągu ostatnich 10 lat – z 36% w 2003 r. do 55% w 2013 r.

 

Odsetek aktywnych zawodowo osób starszych w Polsce nadal jednak utrzymuje się poniżej średniej dla krajów OECD. W 2013 roku wskaźnik zatrudnienia w grupie osób w wieku 55-64 lat wynosił 41%, podczas gdy średnia dla krajów OECD to 55%, a wśród osób w wieku 65-69 lat – zaledwie 9%, przy średniej dla krajów OECD bliskiej 20%.

 

„Polska potrzebuje dalszych reform mających na celu zachęcanie do dłuższej aktywności zawodowej. Pracodawcy powinni podejmować kolejne kroki, aby polepszyć warunki pracy osób starszych i zmniejszyć znaczną różnicę w poziomie zatrudnienia kobiet i mężczyzn”, stwierdził Stefano Scarpetta, Dyrektor ds. Zatrudnienia, Pracy i Spraw Społecznych OECD.

 
 

 

Według zaleceń OECD Polska powinna między innymi:

 

  • Wspierać dłuższą aktywność zawodową kobiet. Dalszy rozwój sieci instytucji opiekuńczych jest niezbędny, aby pomóc starszym kobietom w łączeniu pracy zawodowej z obowiązkami domowymi. Należy przeprowadzić reformy dotyczące sytuacji kobiet na rynku pracy oraz zasad przyznawania im emerytur.
  • Wzmocnić działania profilaktyczne służb ochrony zdrowia pracowników. Miejscowe służby ochrony zdrowia powinny traktować priorytetowo profilaktykę oraz wczesną identyfikację zagrożeń.
  • Oprzeć na dialogu społecznym opracowywanie i wdrażanie reform dotyczących promowania dłuższej aktywności zawodowej, np. poprzez realizację projektów w ramach wznowionego w 2013 r. programu „Solidarność pokoleń”.
  • Ujednolicić legislację w zakresie ochrony zatrudnienia we wszystkich grupach wiekowych, znosząc specjalne zasady ochrony starszych pracowników. To jednak należy połączyć z działaniami aktywnie wspierającymi osoby starsze w poszukiwaniu pracy i mającymi na celu ich szybką reintegrację na rynku pracy.

 

 Dziennikarzy zainteresowanych uzyskaniem dodatkowych informacji lub zorganizowaniem wywiadu prosimy o kontakt z Hilde Olsen (+33 1 45 24 76 43) lub Anne Sonnet (+33 1 45 24 91 69) z Dyrekcji ds. Zatrudnienia, Pracy i Spraw Społecznych OECD. Raport jest dostępny tutaj lub po kontakcie mailowym na adres [email protected].

 

Related Documents