Share

Economy

Zdaniem OECD warunkiem poprawy perspektywy wzrostu w Polsce są dalsze reformy

 

28/03/2012 - W okresie globalnego kryzysu gospodarczego Polska wyróżniła się na tle państw OECD dzięki znacznie szybszemu wzrostowi gospodarczemu w porównaniu do większości państw oraz  imponującemu sukcesowi w zakresie redukcji różnic dochodów w porównaniu ze swoimi europejskimi partnerami. Najnowszy przegląd gospodarczy OECD na temat Polski podkreśla, iż w kontekście spowolnienia europejskiej gospodarki Polska musi podjąć nowe działania w celu zmniejszenia deficytu budżetowego, wdrożenia najważniejszych reform i położenia fundamentów pod trwały długoterminowy wzrost.

Raport, zaprezentowany dzisiaj w Warszawie przez Sekretarza Generalnego OECD Angela Gurríę i polskiego Wicepremiera Waldemara Pawlaka, zawiera ostrzeżenie, że w okresie 2012–2013 wzrost PKB spowolni do poziomu poniżej 3%, głównie z powodu wolnego wzrostu gospodarczego w Europie.

„Dobre wyniki gospodarcze Polski w ostatnich latach dowodzą, że właściwa polityka makroekonomiczna w połączeniu z rozważnymi regulacjami opłacają się” – powiedział Gurría. „Nadszedł czas, żeby polskie władze promowały innowacyjne i zielone źródła wzrostu gospodarczego, i wdrożyły reformy strukturalne, które będą sprzyjać procesowi doganiania pozostałej części Europy, a jednocześnie umocnią zaufanie rynków finansowych w przyszłość polskiej gospodarki.”

Zdaniem OECD, bieżącym priorytetem polityki powinna stać się konsolidacja fiskalna nieosłabiająca nadmiernie wzrostu gospodarczego. Taka konsolidacja będzie najlepszym sposobem na ograniczenie zagrożeń w różnych obszarach gospodarki. Obniżenie deficytu budżetowego pomoże zmniejszyć presje cenowe, kontrolować dług zewnętrzny oraz umocnić wiarygodność budżetową. Wszystkie te elementy będą ograniczać zagrożenia związane z przenoszeniem się kryzysu.

OECD ocenia, że rząd powinien osiągnąć tegoroczny cel w zakresie deficytu (2,9% PKB w 2012 r.), ale do zrealizowania celu na 2013 r. (wynoszącego 2% PKB) oraz celu średnioterminowego Unii Europejskiej na 2015 r. (1% PKB) będą potrzebne bardziej szczegółowe rozwiązania w zakresie polityki budżetowej.

Rozwiązania te powinny obejmować cięcia ulg i zwolnień podatkowych, reformę systemu ubezpieczeń społecznych dla rolników, wdrożenie dalszych reform emerytalnych i zwiększenie efektywności sektora publicznego w dłuższej perspektywie.

W razie większego od prognozowanego spowolnienia, Polska mogłaby zamortyzować niekorzystny wpływ poprzez poluzowanie polityki monetarnej, pod warunkiem, że złoty nie ulegnie znacznemu osłabieniu oraz pozwalając na działanie automatycznych stabilizatorów w ramach ograniczeń dopuszczonych przez polską regułę długu publicznego.

Zdaniem OECD, Polska może w przyszłości zwiększyć długookresowy wzrost zmniejszając niedopasowania umiejętności na rynku pracy oraz poprawiając poziom szkolnictwa wyższego. Polska powinna również kontynuować starania mające na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorstw i dalszą prywatyzację spółek państwowych.

W raporcie OECD wyszczególniono wiele problemów, które należy rozwiązać w celu poprawy wyników i równości w dostępie do systemu opieki zdrowotnej. Należą do nich: poszerzenie bazy składek zdrowotnych w celu zapewnienia odpowiednich poziomów finansowania i ograniczenia płatności z własnej kieszeni pacjentów; rozszerzenie zakresu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych; realokacja funduszy ze szpitali do podstawowej opieki zdrowotnej oraz lepsze regulacje dotyczące pracy lekarzy zarówno w instytucjach publicznych jak i prywatnych.

W osobnym rozdziale raportu, OECD zaleca, aby Polska prowadziła efektywniejszą politykę w zakresie środowiska, w celu promowania zielonego wzrostu gospodarczego i zminimalizowania kosztów związanych z redukcją emisji gazów cieplarnianych. Kluczem do ograniczenia łącznych kosztów jest określenie jednolitej ceny dwutlenku węgla dla całej gospodarki i utrzymanie obecnego jednolitego wsparcia rozwoju odnawialnych źródeł energii. Polityka rządu zakładająca wzrost produkcji energii atomowej i naturalnego gazu pozyskiwanego z formacji łupkowych powinna szczegółowo uwzględnić koszty i zagrożenia dla środowiska naturalnego.

Dalsze informacje o przeglądzie gospodarczym na temat Polski można uzyskać pod adresem: www.oecd.org/eco/surveys/poland. Zachęcamy do zamieszczenia tego linku w relacji.

Dziennikarzy poszukujących dodatkowych informacji zachęcamy do skontaktowania się z Wydziałem Prasowym OECD: [email protected], +33 1 45 24 97 00.

 

Related Documents