Share

Economy

Polska może rozwijać się szybciej poprzez reformę rynku pracy i wspieranie konkurencyjności, podaje OECD

 

10/3/2014 - Pomimo imponujących wyników gospodarczych w ostatnich 15 latach, polski rynek wymaga dalszych reform w celu osiągnięcia długoterminowego i zrównoważonego rozwoju, podaje OECD w najnowszym Przeglądzie Gospodarczym Polskieed.

 

W Przeglądzie, który przedstawił w Warszawie Sekretarz Generalny OECD Ángel Gurríaoraz Wicepremier Polski, Minister Gospodarki Janusz Piechociński, podkreślono potrzebę podjęcia działań, które mają na celu poprawę funkcjonowania rynku pracy, wzmocnienie konkurencyjności rynku produktowego, skuteczne przeciwdziałanie nieprzychylnym trendom demograficznym oraz poprawę krótko i długoterminowych perspektyw gospodarczych.

 

“Polska osiągnęła znaczny postęp w restrukturyzacji gospodarki, zwiększając jej konkurencyjność oraz podnosząc jakość warunków życia do poziomu innych państw europejskich”, zaznaczył Sekretarz Gurría. “Pomimo tych sukcesów bezrobocie w Polsce pozostaje na wysokim poziomie a restrykcyjne przepisy na rynku produktowym wciąż utrudniają aktywność gospodarczą. Dalsze reformy są konieczne, jeśli Polska chce być postrzegana jako gospodarka innowacyjna.”

 

Według OECD, tworzenie nowych miejsc pracy oraz zmniejszenie wysokiej stopy bezrobocia w Polsce, która waha się na poziomie 10%, wymagają działań mających na celu zmniejszenie skrajnej segmentacji rynku pracy. Działania te powinny dotyczyć objęcia wszystkich umów o pracę identycznymi wymogami dokonywania składek podatkowych i społecznych, poprawy procedur rozwiązania umów oraz ograniczenia łącznego czasu trwania umowy na czas określony.

 

Konieczna jest również poprawa usług publicznych w zakresie zatrudnienia, która powinna prowadzić do zapewnienia otwartości rynku pracy dla wszystkich grup społecznych oraz usprawnienia procesu przywrócenia do pracy bezrobotnych. Należy podjąć dodatkowe działania w celu zwiększenia udziału kobiet na rynku pracy oraz utrzymania starszych pracowników na stanowiskach pracy.

 

Reformy rynku produktowego są niezbędne, by usprawnić proces tworzenia nowych miejsc pracy oraz wzmocnić gospodarcze perspektywy Polski, informuje OECD, wskazując na pięć koniecznych działań:

 

  • Zniesienie barier w rozwoju przedsiębiorczości poprzez dalszą redukcję kosztów związanych z zakładaniem i zamykaniem działalności gospodarczej, takich jak zawiłe procedury rejestracji czy ogłoszenia upadłości.
  • Kontynuacja prywatyzacji oraz ograniczenie własności państwowej w konkurencyjnych sektorach gospodarki.
  • Usprawnienie postępowań związanych z zamówieniami publicznymi w celu zapewnienia sprawiedliwej konkurencji pomiędzy przedsiębiorstwami państwowymi a firmami sektora prywatnego, oraz skupienie się na osiągnieciu jak najlepszego stosunku jakości do ceny.
  • Wzmocnienie pozycji organów nadzorujących wdrażanie i egzekwowanie konkurencyjności.
  • Zwiększenie konkurencyjności w przedsiębiorstwach sieciowych.

 

Przegląd Gospodarczy Polski, wraz z głównymi podsumowaniami, dostępny jest w formacie pdf na stronie internetowej: http://www.oecd.org/eco/surveys/economic-survey-poland.htm. Prosimy o umieszczenie tego adresu Internetowego w raportach na temat Przeglądu.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub zorganizowania wywiadu, prosimy o kontakt z Lawrence Speer, OECD Media Office (+33 1 4524 9700).

 

Related Documents