Share

Bulgaria

book

Насърчаване на почтеността чрез реформа на административнонаказателната система в България

Изграждане на цялостна и съгласувана правна рамка

В настоящия доклад се анализира правната рамка на България в областта на административните наказания. Административните наказания са от решаващо значение за осигуряването на отчетност в публичната администрация. Докладът оценява субективния обхват на тяхното прилагане, типологията и нивата на административните наказания, както и производството по тяхното налагане. Докладът подчертава съответните добри практики от други държави - членки на ЕС, и предоставя препоръки за справяне с основните предизвикателства, както и законодателни предложения за изграждане на цялостна правна рамка.

Published on May 06, 2022Also available in: English

TABLE OF CONTENTS

Предговор
Обобщение на Доклада
Административно-наказателната рамка в България
Субекти на админитративнонаказателна отговорност в България
Видове, критерии и размери на санкциите в България
Административнонаказателно производство в България
Предложения за изменения и допълнения на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) и на специални закони
Powered by OECD iLibrary