Share

Publications

Hướng dẫn của OECD về Quản trị Công ty trong Do anh nghiệp Nh à nước

Ấn bản 2015

Published on November 07, 2019

Also available in: Arabic, Bulgarian, Czech, German, English, Spanish, French, Japanese, Korean, Portuguese, Russian, Ukrainian, Chinese

book
Khuyến nghị của Hội đồng về Hướng dẫn về Quản trị Công ty trong Doanh nghiệpNhà nướcVề Khả năng áp dụng của Bộ Hướng dẫn và định nghĩaI. Lý do cho việc Nhà nước đóng vai trò Chủ sở hữuII. Nhà nước đóng vai trò chủ sở hữuIII. Doanh nghiệp Nhà nước Trên Thị trườngIV. Đối xử công bằng với cổ đông và các nhà đầu tư khácV. Quan hệ với các bên có quyền lợi liên quan và kinh doanh có trách nhiệmVI. Công bố thông tin và tính minh bạchVII. Trách nhiệm của Hội đồng Quản trị trong Doanh nghiệp Nhà nước Hướngdẫn chi tiết cho Bộ Hướng dẫn.