Share

Publications

Насоки на ОИСР за корпоративното управление на държавните предприятия

Издание 2015

Published on July 04, 2019

Also available in: Arabic, Czech, German, English, Spanish, French, Japanese, Korean, Portuguese, Russian, Ukrainian, Vietnamese, Chinese

book
Новите Насоки на ОИСР за корпоративното управление на държавните предприятия осигуряват международно съгласуван показател за сравняване, който да помогне на правителствата при оценката и подобряването на начина, по който упражняват функциите си за собственост в държавните предприятия. Доброто корпоративно управление на държавните предприятия е ключов приоритет на реформата в много страни. Повишената ефективност и по-добрата прозрачност в държавния сектор ще доведат до значителни икономически ползи, особено в страни, в които държавната собственост е важна. Освен това създаването на равни условия за частните и държавните предприятия ще насърчи стабилен и конкурентен бизнес сектор. Насоките, приети през 2005 г., представят набор от добри практики относно правната и регулаторна рамка за държавните предприятия, професионализирането на функцията за държавната собственост и организацията на корпоративното управление на държавните предприятия. Настоящата нова версия на препоръката беше разработена с оглед на почти десетгодишния опит с нейното прилагане и редица тематични и сравнителни проучвания, разработени въз основа на по-ранната версия на Насоките, които показаха необходимостта и подкрепиха тяхното преразглеждане, включително в области като оповестяване и прозрачност, конкуренция между публичния и частния сектор, практики на съвета и финансиране и финансова обезпеченост на държавните предприятия.