Publications & Documents


15-March-2010

Greek, , 1,236kb

Η Ελλάδα Με μια Ματιά Πολιτικές για Βιώσιμη Ανάκαμψη

Τπφ ην πξ ίζκ α απηφ, ν ΟΟ΢Α εθπφλεζε απηφ ην ελεκεξ σ ηηθφ θπι ι άδην γηα λα επηθνηλσ λήζε η ηηογ λψζε ηο πνπ έρεη απνθηήζε η θαη ηελ αλάι πζε πξ αθηηθψλ θαη κεηαξξ πζκίζε σ λ πνπ επέθεξ αλ θαι ά απνηει έζκ αηα ζ ε άι ι εο ρψξ εο. Πξ νηείλεηαη κηα ζηξ αηεγηθή γηα ηε δηφξ ζσ ζε ησλ αληζν ξ ξ νπηψλ θαη ηνλ εθζπγρξ νληζκ φ ηεο νηθνλνκίαο, ζπλνδεπφκελε απφ ζρέ δηα δξ άζε ο γηα θαζέλα απφ ηνπο παξ αθάησ ελλέα θξ ίζ ηκν πο θι άδνπο:

Also Available

14-March-2010

English

Official visit of the Secretary-General to Greece (Athens 14-15 March 2010)

During his official visit to Greece, the OECD Secretary-General of the OECD, Angel Gurría will launch the Environment Performance Review and he will meet with government officials to discuss a range of key policies issues.

10-March-2010

English, , 3,490kb

OECD and the United States: Working together for a stronger, cleaner, fairer economy

How has the US helped shape OECD work in the context of the crisis? In what ways can OECD support the US global and domestic agenda to build a stronger, cleaner and fairer economy?

10-March-2010

English

Germany should focus on innovation, education and competition to ensure a balanced recovery

Innovation, education and more competition in the domestic market would help Germany emerge from the economic crisis with a stronger and more balanced economy.

8-March-2010

English

OECD, WTO and UNCTAD renew calls to G20 to resist protectionism

The OECD, World Trade Organization and the UN’s Conference on Trade and Development have called on the leaders of the G20 countries to resist protectionism or the prospects for economic recovery may be wiped out.

8-March-2010

English

News releases

OECD news releases by date, by country, by topic

3-March-2010

English

OECD calls on businesses to step up their fight against bribery

Companies should put in place strict internal controls and establish ethics and compliance programmes as part of a strategy to combat bribery in international business deals, according to a new guidance agreed by the 38 countries that are party to the OECD Anti-Bribery Convention.

1-March-2010

English

Aid to fragile states: Focus on Haiti

Net official development assistance (ODA) to Haiti has fluctuated over the past 20 years since 2002, however, it has increased substantially, with very sharp rises in both development aid and peacekeeping expenditure. As a result of the earthquake that hit Haiti in January 2010, the volume of aid provided to this country in the form of humanitarian assistance will, of course, increase.

Related Documents

1-March-2010

English

OECD’s Secretary-General sends condolences to Chile

OECD Secretary-General Angel Gurría expressed sympathy and solidarity with the people of Chile in the wake of the tragic effects of the earthquake.

26-February-2010

German

Kommuniqué der Ministerinnen und Minister - Tagung des Landwirtschafts Ausschusses auf Ministerebene

Politikgrundsätze für die Bereiche Ernährung und Landwirtschaft sowie Orientierungshilfen zur strategischen Ausrichtung der künftig von der OECD zu leistenden Arbeiten.

Also Available
<< < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 > >>

Countries list

 • Afghanistan
 • Albania
 • Algeria
 • Andorra
 • Angola
 • Anguilla
 • Antigua and Barbuda
 • Argentina
 • Armenia
 • Aruba
 • Australia
 • Austria
 • Azerbaijan
 • Bahamas
 • Bahrain
 • Bangladesh
 • Barbados
 • Belarus
 • Belgium
 • Belize
 • Benin
 • Bermuda
 • Bhutan
 • Bolivia
 • Bosnia and Herzegovina
 • Botswana
 • Brazil
 • Brunei Darussalam
 • Bulgaria
 • Burkina Faso
 • Burundi
 • Cambodia
 • Cameroon
 • Canada
 • Cape Verde
 • Cayman Islands
 • Central African Republic
 • Chad
 • Chile
 • China (People’s Republic of)
 • Chinese Taipei
 • Colombia
 • Comoros
 • Congo
 • Cook Islands
 • Costa Rica
 • Croatia
 • Cuba
 • Cyprus
 • Czech Republic
 • Côte d'Ivoire
 • Democratic People's Republic of Korea
 • Democratic Republic of the Congo
 • Denmark
 • Djibouti
 • Dominica
 • Dominican Republic
 • Ecuador
 • Egypt
 • El Salvador
 • Equatorial Guinea
 • Eritrea
 • Estonia
 • Ethiopia
 • European Union
 • Faeroe Islands
 • Fiji
 • Finland
 • Former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM)
 • France
 • French Guiana
 • Gabon
 • Gambia
 • Georgia
 • Germany
 • Ghana
 • Gibraltar
 • Greece
 • Greenland
 • Grenada
 • Guatemala
 • Guernsey
 • Guinea
 • Guinea-Bissau
 • Guyana
 • Haiti
 • Honduras
 • Hong Kong, China
 • Hungary
 • Iceland
 • India
 • Indonesia
 • Iraq
 • Ireland
 • Islamic Republic of Iran
 • Isle of Man
 • Israel
 • Italy
 • Jamaica
 • Japan
 • Jersey
 • Jordan
 • Kazakhstan
 • Kenya
 • Kiribati
 • Korea
 • Kuwait
 • Kyrgyzstan
 • Lao People's Democratic Republic
 • Latvia
 • Lebanon
 • Lesotho
 • Liberia
 • Libya
 • Liechtenstein
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Macao (China)
 • Madagascar
 • Malawi
 • Malaysia
 • Maldives
 • Mali
 • Malta
 • Marshall Islands
 • Mauritania
 • Mauritius
 • Mayotte
 • Mexico
 • Micronesia (Federated States of)
 • Moldova
 • Monaco
 • Mongolia
 • Montenegro
 • Montserrat
 • Morocco
 • Mozambique
 • Myanmar
 • Namibia
 • Nauru
 • Nepal
 • Netherlands
 • Netherlands Antilles
 • New Zealand
 • Nicaragua
 • Niger
 • Nigeria
 • Niue
 • Norway
 • Oman
 • Pakistan
 • Palau
 • Palestinian Administered Areas
 • Panama
 • Papua New Guinea
 • Paraguay
 • Peru
 • Philippines
 • Poland
 • Portugal
 • Puerto Rico
 • Qatar
 • Romania
 • Russian Federation
 • Rwanda
 • Saint Helena
 • Saint Kitts and Nevis
 • Saint Lucia
 • Saint Vincent and the Grenadines
 • Samoa
 • San Marino
 • Sao Tome and Principe
 • Saudi Arabia
 • Senegal
 • Serbia
 • Serbia and Montenegro (pre-June 2006)
 • Seychelles
 • Sierra Leone
 • Singapore
 • Slovak Republic
 • Slovenia
 • Solomon Islands
 • Somalia
 • South Africa
 • South Sudan
 • Spain
 • Sri Lanka
 • Sudan
 • Suriname
 • Swaziland
 • Sweden
 • Switzerland
 • Syrian Arab Republic
 • Tajikistan
 • Tanzania
 • Thailand
 • Timor-Leste
 • Togo
 • Tokelau
 • Tonga
 • Trinidad and Tobago
 • Tunisia
 • Turkey
 • Turkmenistan
 • Turks and Caicos Islands
 • Tuvalu
 • Uganda
 • Ukraine
 • United Arab Emirates
 • United Kingdom
 • United States
 • United States Virgin Islands
 • Uruguay
 • Uzbekistan
 • Vanuatu
 • Venezuela
 • Vietnam
 • Virgin Islands (UK)
 • Wallis and Futuna Islands
 • Western Sahara
 • Yemen
 • Zambia
 • Zimbabwe
 • Topics list