15-March-2010

Greek, , 1,236kb

Η Ελλάδα Με μια Ματιά Πολιτικές για Βιώσιμη Ανάκαμψη

Τπφ ην πξ ίζκ α απηφ, ν ΟΟ΢Α εθπφλεζε απηφ ην ελεκεξ σ ηηθφ θπι ι άδην γηα λα επηθνηλσ λήζε η ηηογ λψζε ηο πνπ έρεη απνθηήζε η θαη ηελ αλάι πζε πξ αθηηθψλ θαη κεηαξξ πζκίζε σ λ πνπ επέθεξ αλ θαι ά απνηει έζκ αηα ζ ε άι ι εο ρψξ εο. Πξ νηείλεηαη κηα ζηξ αηεγηθή γηα ηε δηφξ ζσ ζε ησλ αληζν ξ ξ νπηψλ θαη ηνλ εθζπγρξ νληζκ φ ηεο νηθνλνκίαο, ζπλνδεπφκελε απφ ζρέ δηα δξ άζε ο γηα θαζέλα απφ ηνπο παξ αθάησ ελλέα θξ ίζ ηκν πο θι άδνπο:

Also Available

15-March-2010

English, , 530kb

Greece at a Glance: Policies for a Sustainable Recovery

This brochure proposes a strategy to correct imbalances and modernize the Greek economy, accompanied by action plans in the following areas: public administration and budgets; pensions; the governance of state owned enterprises; tax policies;employment and social policy; education; new sources of growth, innovation and green growth;competition; the complex political economy problems associated with reforms in the public sector.

Also Available

15-March-2010

English

Environmental Performance Reviews: Greece

This report examines Greece’s progress since the previous OECD Environmental Performance Review in 2000, and the extent to which the country has met its national objectives and international commitments regarding the management of the environment and natural resources.

14-March-2010

English

Official visit of the Secretary-General to Greece (Athens 14-15 March 2010)

During his official visit to Greece, the OECD Secretary-General of the OECD, Angel Gurría will launch the Environment Performance Review and he will meet with government officials to discuss a range of key policies issues.

10-March-2010

English, , 116kb

18-November-2009

English

Greece - Key economic projections

Economic forecasts for GDP, unemployment, inflation and fiscal balance

23-September-2009

English

Raising Education Outcomes in Greece

Despite progress over the past decades, Greece’s educational indicators lag behind those of other OECD countries. PISA scores are low, a large number of tertiary students study abroad, and attainment rates are low at all levels of education, as discussed in this working paper.

Related Documents

23-September-2009

English

Improving the Performance of the Public Health Care System in Greece

Greek health outcomes compare favourably with the OECD average. However, the health care system is seen as not working well by the population. These and other issues are discussed in this working paper.

Related Documents

31-July-2009

English

Economic Survey of Greece 2009: Raising education outcomes

Greece needs to enhance its education performance. While important challenges remain at all levels, early childhood education and care and the upper secondary education are in most need of reforms.

31-July-2009

English

Economic Survey of Greece 2009: Improving the performance of the health care system

The health care system is seen as not working well by the population. One source of dissatisfaction is the high share of private spending on health. Public health care services need also improvement.

<< < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 > >>

Countries list

 • Afghanistan
 • Albania
 • Algeria
 • Andorra
 • Angola
 • Anguilla
 • Antigua and Barbuda
 • Argentina
 • Armenia
 • Aruba
 • Australia
 • Austria
 • Azerbaijan
 • Bahamas
 • Bahrain
 • Bangladesh
 • Barbados
 • Belarus
 • Belgium
 • Belize
 • Benin
 • Bermuda
 • Bhutan
 • Bolivia
 • Bosnia and Herzegovina
 • Botswana
 • Brazil
 • Brunei Darussalam
 • Bulgaria
 • Burkina Faso
 • Burundi
 • Cambodia
 • Cameroon
 • Canada
 • Cape Verde
 • Cayman Islands
 • Central African Republic
 • Chad
 • Chile
 • China (People’s Republic of)
 • Chinese Taipei
 • Colombia
 • Comoros
 • Congo
 • Cook Islands
 • Costa Rica
 • Croatia
 • Cuba
 • Cyprus
 • Czech Republic
 • Côte d'Ivoire
 • Democratic People's Republic of Korea
 • Democratic Republic of the Congo
 • Denmark
 • Djibouti
 • Dominica
 • Dominican Republic
 • Ecuador
 • Egypt
 • El Salvador
 • Equatorial Guinea
 • Eritrea
 • Estonia
 • Ethiopia
 • European Union
 • Faeroe Islands
 • Fiji
 • Finland
 • Former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM)
 • France
 • French Guiana
 • Gabon
 • Gambia
 • Georgia
 • Germany
 • Ghana
 • Gibraltar
 • Greece
 • Greenland
 • Grenada
 • Guatemala
 • Guernsey
 • Guinea
 • Guinea-Bissau
 • Guyana
 • Haiti
 • Honduras
 • Hong Kong, China
 • Hungary
 • Iceland
 • India
 • Indonesia
 • Iraq
 • Ireland
 • Islamic Republic of Iran
 • Isle of Man
 • Israel
 • Italy
 • Jamaica
 • Japan
 • Jersey
 • Jordan
 • Kazakhstan
 • Kenya
 • Kiribati
 • Korea
 • Kuwait
 • Kyrgyzstan
 • Lao People's Democratic Republic
 • Latvia
 • Lebanon
 • Lesotho
 • Liberia
 • Libya
 • Liechtenstein
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Macao (China)
 • Madagascar
 • Malawi
 • Malaysia
 • Maldives
 • Mali
 • Malta
 • Marshall Islands
 • Mauritania
 • Mauritius
 • Mayotte
 • Mexico
 • Micronesia (Federated States of)
 • Moldova
 • Monaco
 • Mongolia
 • Montenegro
 • Montserrat
 • Morocco
 • Mozambique
 • Myanmar
 • Namibia
 • Nauru
 • Nepal
 • Netherlands
 • Netherlands Antilles
 • New Zealand
 • Nicaragua
 • Niger
 • Nigeria
 • Niue
 • Norway
 • Oman
 • Pakistan
 • Palau
 • Palestinian Administered Areas
 • Panama
 • Papua New Guinea
 • Paraguay
 • Peru
 • Philippines
 • Poland
 • Portugal
 • Puerto Rico
 • Qatar
 • Romania
 • Russian Federation
 • Rwanda
 • Saint Helena
 • Saint Kitts and Nevis
 • Saint Lucia
 • Saint Vincent and the Grenadines
 • Samoa
 • San Marino
 • Sao Tome and Principe
 • Saudi Arabia
 • Senegal
 • Serbia
 • Serbia and Montenegro (pre-June 2006)
 • Seychelles
 • Sierra Leone
 • Singapore
 • Slovak Republic
 • Slovenia
 • Solomon Islands
 • Somalia
 • South Africa
 • South Sudan
 • Spain
 • Sri Lanka
 • Sudan
 • Suriname
 • Swaziland
 • Sweden
 • Switzerland
 • Syrian Arab Republic
 • Tajikistan
 • Tanzania
 • Thailand
 • Timor-Leste
 • Togo
 • Tokelau
 • Tonga
 • Trinidad and Tobago
 • Tunisia
 • Turkey
 • Turkmenistan
 • Turks and Caicos Islands
 • Tuvalu
 • Uganda
 • Ukraine
 • United Arab Emirates
 • United Kingdom
 • United States
 • United States Virgin Islands
 • Uruguay
 • Uzbekistan
 • Vanuatu
 • Venezuela
 • Vietnam
 • Virgin Islands (UK)
 • Wallis and Futuna Islands
 • Western Sahara
 • Yemen
 • Zambia
 • Zimbabwe