15-March-2010

Greek, , 1,236kb

Η Ελλάδα Με μια Ματιά Πολιτικές για Βιώσιμη Ανάκαμψη

Τπφ ην πξ ίζκ α απηφ, ν ΟΟ΢Α εθπφλεζε απηφ ην ελεκεξ σ ηηθφ θπι ι άδην γηα λα επηθνηλσ λήζε η ηηογ λψζε ηο πνπ έρεη απνθηήζε η θαη ηελ αλάι πζε πξ αθηηθψλ θαη κεηαξξ πζκίζε σ λ πνπ επέθεξ αλ θαι ά απνηει έζκ αηα ζ ε άι ι εο ρψξ εο. Πξ νηείλεηαη κηα ζηξ αηεγηθή γηα ηε δηφξ ζσ ζε ησλ αληζν ξ ξ νπηψλ θαη ηνλ εθζπγρξ νληζκ φ ηεο νηθνλνκίαο, ζπλνδεπφκελε απφ ζρέ δηα δξ άζε ο γηα θαζέλα απφ ηνπο παξ αθάησ ελλέα θξ ίζ ηκν πο θι άδνπο:

Also Available

15-mars-2010

Français

Examen environnemental de la Grèce

Cet rapport examine les progrès de la Grèce depuis le précédent Examen des performances environnementales publié en 2000. Les efforts menés pour atteindre les objectifs nationaux et satisfaire aux engagements internationaux y sont évalués en détails.

Also Available

15-March-2010

English, , 530kb

Greece at a Glance: Policies for a Sustainable Recovery

This brochure proposes a strategy to correct imbalances and modernize the Greek economy, accompanied by action plans in the following areas: public administration and budgets; pensions; the governance of state owned enterprises; tax policies;employment and social policy; education; new sources of growth, innovation and green growth;competition; the complex political economy problems associated with reforms in the public sector.

Also Available

10-mars-2010

Français, , 117kb

Réformes économiques : Objectif croissance 2010 - Notes par pays - Grèce

Les notes par pays de l’édition de cette année d’Objectif croissance présentent deux particularités. La première tient à la place accordée au contexte actuel de crise et de reprise, tandis que la seconde marque l’arrivée à maturité de l’exercice qui sous-tend Objectif croissance.

Also Available

18-November-2009

English

Greece - Key economic projections

Economic forecasts for GDP, unemployment, inflation and fiscal balance

23-septembre-2009

Français

Améliorer les performances du système éducatif en Grèce

En dépit des progrès réalisés dans les dernières décennies, les indicateurs de l’éducation de la Grèce sont en retrait par rapport à ceux des autres pays de l’OCDE.

Related Documents
Also Available

23-septembre-2009

Français

Améliorer la performance du système public de santé en Grèce

Les résultats de la Grèce dans le domaine de la santé se comparent favorablement avec la moyenne de l’OCDE. Cependant, le fonctionnement du système de soins n’est pas satisfaisant selon la population.

Related Documents
Also Available

15-July-2009

English, , 7kb

Greece - external links to macroeconomic reports and data

External links to: recent economic data; current interest rates and exchange rates; latest macroeconomic reports; current outlook and projections; government budget information; speeches; relevant sites.

Related Documents

6-July-2009

English

Aid for Trade at a Glance 2009 - Greece

The Aid for Trade at a Glance 2009: Maintaining Momentum report presents the results of the second monitoring exercise of the Aid for Trade Initiative and documents its success so far.

Related Documents

28-April-2009

English

Schools must do more to motivate tomorrow’s scientists, OECD study shows

Across OECD countries, close to 40% of high-school students who come top in science subjects have no interest in pursuing a science-related career, while almost 45% do not want to continue studying science, according to a new OECD report.

<< < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 > >>

Countries list

 • Afghanistan
 • Afrique du Sud
 • Albanie
 • Algérie
 • Allemagne
 • Andorre
 • Angola
 • Anguilla
 • Antigua-et-Barbuda
 • Antilles Néerlandaises
 • Arabie Saoudite
 • Argentine
 • Arménie
 • Aruba
 • Australie
 • Autorité Nationale Palestinienne
 • Autriche
 • Azerbaïdjan
 • Bahamas
 • Bahreïn
 • Bangladesh
 • Barbade
 • Belgique
 • Belize
 • Bermudes
 • Bhoutan
 • Bolivie
 • Bosnie-Herzégovine
 • Botswana
 • Brunéi Darussalam
 • Brésil
 • Bulgarie
 • Burkina Faso
 • Burundi
 • Bélarus
 • Bénin
 • Cambodge
 • Cameroun
 • Canada
 • Cap-Vert
 • Caïmanes, Îles
 • Centrafricaine, République
 • Chili
 • Chine (République populaire de)
 • Chypre
 • Colombie
 • Comores
 • Congo, La République Démocratique du
 • Corée
 • Corée, République Populaire Démocratique de
 • Costa Rica
 • Croatie
 • Cuba
 • Côte D'ivoire
 • Danemark
 • Djibouti
 • Dominicaine, République
 • Dominique
 • Egypte
 • El Salvador
 • Emirats Arabes Unis
 • Equateur
 • Erythrée
 • Espagne
 • Estonie
 • Etats Fédérés de Micronésie
 • Etats-Unis
 • Ethiopie
 • ex-République yougouslave de Macédoine (ERYM)
 • Fidji
 • Finlande
 • France
 • Gabon
 • Gambie
 • Ghana
 • Gibraltar
 • Grenade
 • Groenland
 • Grèce
 • Guatemala
 • Guernesey
 • Guinée Équatoriale
 • Guinée-Bissau
 • Guinéee
 • Guyana
 • Guyane Française
 • Géorgie
 • Haïti
 • Honduras
 • Hong Kong, Chine
 • Hongrie
 • Ile de Man
 • Ile Maurice
 • Iles Cook
 • Iles Féroé
 • Iles Marshall
 • Iles Vierges Britanniques
 • Iles Vierges des États-Unis
 • Inde
 • Indonésie
 • Iraq
 • Irlande
 • Islande
 • Israël
 • Italie
 • Jamaïque
 • Japon
 • Jersey
 • Jordanie
 • Kazakstan
 • Kenya
 • Kirghizistan
 • Kiribati
 • Koweït
 • l'Union européenne
 • Lao, République Démocratique Populaire
 • le Taipei chinois
 • Lesotho
 • Lettonie
 • Liban
 • Libye
 • Libéria
 • Liechtenstein
 • Lituanie
 • Luxembourg
 • Macao
 • Madagascar
 • Malaisie
 • Malawi
 • Maldives
 • Mali
 • Malte
 • Maroc
 • Mauritanie
 • Mayotte
 • Mexique
 • Moldova
 • Monaco
 • Mongolie
 • Montserrat
 • Monténégro
 • Mozambique
 • Myanmar
 • Namibie
 • Nauru
 • Nicaragua
 • Niger
 • Nigéria
 • Nioué
 • Norvège
 • Nouvelle-Zélande
 • Népal
 • Oman
 • Ouganda
 • Ouzbékistan
 • Pakistan
 • Palaos
 • Panama
 • Papouasie-Nouvelle-Guinée
 • Paraguay
 • Pays-Bas
 • Philippines
 • Pologne
 • Porto Rico
 • Portugal
 • Pérou
 • Qatar
 • Roumanie
 • Royaume-Uni
 • Russie, Fédération de
 • Rwanda
 • République du Congo
 • République Islamique d' Iran
 • République Tchèque
 • Sahara Occidental
 • Saint-Kitts-et-Nevis
 • Saint-Marin
 • Saint-Vincent-et-les Grenadines
 • Sainte-Hélène
 • Sainte-Lucie
 • Salomon, Îles
 • Samoa
 • Sao Tomé-et-Principe
 • Serbie
 • Serbie et Monténégro (avant juin 2006)
 • Seychelles
 • Sierra Leone
 • Singapour
 • Slovaquie
 • Slovénie
 • Somalie
 • Soudan
 • Soudan du Sud
 • Sri Lanka
 • Suisse
 • Suriname
 • Suède
 • Swaziland
 • Syrienne, République Arabe
 • Sénégal
 • Tadjikistan
 • Tanzanie
 • Tchad
 • Thaïlande
 • Timor-Leste (Timor Oriental)
 • Togo
 • Tokelau
 • Tonga
 • Trinité-et-Tobago
 • Tunisie
 • Turkménistan
 • Turks et Caïques, Îles
 • Turquie
 • Tuvalu
 • Ukraine
 • Uruguay
 • Vanuatu
 • Venezuela
 • Viêt Nam
 • Wallis et Futuna
 • Yémen
 • Zambie
 • Zimbabwe